;

Ranglister

Periode: 22 Aug, 2022 - 18 Aug, 2023
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1154 A Christian Hvarre 31 0
2 2903 A Jan Carlsen 30 0
3 2990 B Tommy Hansen 23 0
428 B Jakob Preuss 23 0
5 1939 A Michael Kaltoft 22 0
6 1532 A Alfred Korsgaard 21 0
2672 A Søren Priess Gade 21 0
1461 B Brian Jensen 21 0
9 505 A Peter Worsøe 20 0
2489 A Frede Søgaard 20 0
11 3129 A Lars Pihl 19 0
1700 A Keld Hindhede 19 0
764 A Brian Madsen 19 0
422 A John Christiansen 19 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 19 0
16 380 A Jan Bertelsen 18 0
17 418 A Niels Lysgaard-Madsen 17 0
111 B Palle mini Jensen 17 0
1084 B Frank L. Andersen 17 0
2993 B Keld Clausen 17 0
1837 B Lars Frandsen 17 0
2940 B Lars Therkelsen 17 0
23 1869 A Jan Fredsted 16 0
24 1795 A Michael Suhr 15 0
1701 A Paul Sørensen 15 0
1553 A Kim Vinther 15 0
444 A Christian Taul 15 0
28 1270 B Lars Bo Cæsius 14 0
1596 B Aage Johansen 14 0
1541 B Frank Lawcock 14 0
31 630 A Claus Frandsen 13 0
3062 A Per Møller 13 0
33 518 B Anker Jakobsen 12 0
828 B Bent Rotbøl 12 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 12 0
1786 A Torben Hviid 12 0
37 1235 B Jørgen Basse 11 0
1530 A Mikael FPM Hansen 11 0
1151 B Arne Josefsen 11 0
720 A Brian Pedersen 11 0
3191 B Flemming Mørk 11 0
42 4036 B Jørn Bylling Andersen 10 0
4125 A Thomas Mikkelsen 10 0
1315 A Kent Brejnholt 10 0
1661 A Peter Larsen 10 0
2302 A Hans Henrik Mathiasen 10 0
3132 A Ole Mathiasen 10 0
48 1113 A Jesper Hansen 9 0
925 B John Poulsen 9 0
278 B Bjarne Grann 9 0
4947 B Jesper Just 9 0
52 3385 B Steen Petersen 8 0
850 A Lars Melson 8 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 8 0
3495 A Henning Mathiasen 8 0
2375 B Carsten Kjærgaard 8 0
57 2386 A Rene Kildsgaard 7 0
4407 B Poul Erik Cæsius 7 0
4561 B Max Jensen 7 0
60 3519 A Henrik Holbech 6 0
61 1720 B Lars Peter Andersen 5 0
1330 B Jørgen Hansen 5 0
230 B Peter Leth Kjær 5 0
5236 A Jakob Just Bentsen 5 0
4316 B Brian Hansen 5 0
66 932 B Cliff Gandrup Hansen 4 0
1698 A Lars M. Hansen 4 0
3638 B Lars Kjeldsen 4 0
69 284 A Brian Danebod 3 0
1322 B Keld Hertz Hansen 3 0
1445 B Palle Pagh 3 0
5455 B Steen Bollerslev 3 0
73 4348 B Michael Rand 2 0
3465 B Danny Golan 2 0
1348 B Erik Jørgensen 2 0
1311 B Lars Knudsen 2 0
1217 B Stig Brogård Andersen 2 0
1724 A Lars Madsen 2 0
79 1640 B Henrik Mikkelsen 1 0
3867 B Svend Drøhse 1 0
3026 B Jens Jørgensen 1 0
2883 B Peter Kristensen 1 0
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 418 Niels Lysgaard-Madsen 75.2 6
2 380 Jan Bertelsen 77.6 6
3 2465 Paul Ruston 78.0 5
4 4125 Thomas Mikkelsen 78.0 6
5 1701 Paul Sørensen 78.6 7
6 444 Christian Taul 78.8 6
7 2386 Rene Kildsgaard 79.0 3
8 284 Brian Danebod 81.0 4
9 1939 Michael Kaltoft 81.0 5
10 720 Brian Pedersen 81.3 4
11 630 Claus Frandsen 81.6 7
12 2672 Søren Priess Gade 82.4 6
13 505 Peter Worsøe 82.4 7
14 1700 Keld Hindhede 83.2 7
15 1407 Henrik Fink Stidsen 83.3 3
16 1869 Jan Fredsted 84.2 7
17 1530 Mikael FPM Hansen 85.0 7
18 1698 Lars M. Hansen 85.2 5
19 764 Brian Madsen 85.2 6
20 1113 Jesper Hansen 85.6 5
21 1532 Alfred Korsgaard 85.6 7
22 1995 Mikkel Mikkelsen 86.0 1
850 Lars Melson 86.0 1
24 1795 Michael Suhr 86.6 5
25 2489 Frede Søgaard 86.8 4
26 1661 Peter Larsen 86.8 5
27 4548 Peter Sørensen 87.0 1
28 4228 Gert Haagensen Nielsen 87.0 2
29 1553 Kim Vinther 87.0 7
30 1786 Torben Hviid 87.3 4
31 1348 Erik Jørgensen 88.3 4
32 1724 Lars Madsen 88.4 5
33 932 Cliff Gandrup Hansen 88.5 2
34 1293 Lars Christiansen 88.6 6
35 1154 Christian Hvarre 88.8 7
36 1644 Nikolaj Mikkelsen 89.0 1
37 2903 Jan Carlsen 89.6 6
38 1084 Frank L. Andersen 89.8 5
39 4348 Michael Rand 90.0 3
40 422 John Christiansen 90.6 5
41 428 Jakob Preuss 90.6 6
5236 Jakob Just Bentsen 90.6 6
43 3132 Ole Mathiasen 90.8 4
44 5455 Steen Bollerslev 91.0 1
45 2302 Hans Henrik Mathiasen 91.0 4
46 2993 Keld Clausen 91.0 5
47 1437 Svend Erik Skovhus 91.3 4
48 111 Palle mini Jensen 91.3 3
3129 Lars Pihl 91.3 3
50 1330 Jørgen Hansen 91.4 6
51 1315 Kent Brejnholt 91.5 2
52 2990 Tommy Hansen 91.6 7
53 278 Bjarne Grann 91.8 5
828 Bent Rotbøl 91.8 5
55 1837 Lars Frandsen 92.4 5
56 3495 Henning Mathiasen 92.6 6
57 1270 Lars Bo Cæsius 93.2 6
58 1322 Keld Hertz Hansen 93.6 5
59 4947 Jesper Just 93.6 7
60 3385 Steen Petersen 93.8 5
61 3465 Danny Golan 94.7 3
62 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 94.8 6
63 3519 Henrik Holbech 95.5 2
3638 Lars Kjeldsen 95.5 2
65 3062 Per Møller 95.5 4
66 1549 Thorkild Høj 96.0 2
67 1461 Brian Jensen 96.0 5
68 4407 Poul Erik Cæsius 96.4 5
69 2375 Carsten Kjærgaard 96.4 6
70 1235 Jørgen Basse 96.8 5
71 4316 Brian Hansen 96.8 7
72 4561 Max Jensen 97.2 6
73 1596 Aage Johansen 97.6 6
74 3026 Jens Jørgensen 98.0 1
75 1720 Lars Peter Andersen 98.0 2
76 1311 Lars Knudsen 98.5 2
77 4462 Uffe Mikkelsen 99.3 3
78 4541 Hans Peter Munk-Andersen 99.5 2
79 2940 Lars Therkelsen 99.6 6
80 3582 Jørgen Poulsen 100.0 1
81 1640 Henrik Mikkelsen 100.4 6
82 3191 Flemming Mørk 100.6 6
83 230 Peter Leth Kjær 101.5 4
84 925 John Poulsen 102.0 6
85 2911 Ib Langkjær 103.0 1
2583 Kenn Pontoppidan 103.0 1
87 1151 Arne Josefsen 103.6 6
88 1541 Frank Lawcock 104.0 3
89 935 Jesper Maack 105.3 4
4520 Kent Neupart Jacobsen 105.3 4
91 4036 Jørn Bylling Andersen 105.6 6
92 518 Anker Jakobsen 105.8 7
93 1217 Stig Brogård Andersen 106.6 5
94 542 Bjarne Petersen 107.3 3
3727 Julian Nielsen 107.3 3
96 2628 Henrik Nygaard Jensen 109.8 4
97 3867 Svend Drøhse 115.0 6
98 1963 Jesper Gam 133.0 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 1640 Henrik Mikkelsen 72.0 5
2 1939 Michael Kaltoft 71.5 6
3 1270 Lars Bo Cæsius 71.3 8
4 418 Niels Lysgaard-Madsen 70.6 5
5 3385 Steen Petersen 70.5 6
6 850 Lars Melson 70.0 4
3495 Henning Mathiasen 70.0 6
8 2465 Paul Ruston 69.8 6
9 2940 Lars Therkelsen 69.7 7
10 1869 Jan Fredsted 69.5 4
4036 Jørn Bylling Andersen 69.5 4
1154 Christian Hvarre 69.5 6
13 925 John Poulsen 69.3 3
1322 Keld Hertz Hansen 69.3 4
15 1113 Jesper Hansen 69.2 5
1596 Aage Johansen 69.2 5
17 3191 Flemming Mørk 69.0 3
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 69.0 5
19 1235 Jørgen Basse 68.8 4
278 Bjarne Grann 68.8 5
444 Christian Taul 68.8 6
22 4548 Peter Sørensen 68.5 4
23 764 Brian Madsen 68.2 6
24 2583 Kenn Pontoppidan 68.0 2
630 Claus Frandsen 68.0 6
1315 Kent Brejnholt 68.0 7
27 2672 Søren Priess Gade 67.9 8
1700 Keld Hindhede 67.9 8
29 1720 Lars Peter Andersen 67.8 4
30 1549 Thorkild Høj 67.7 3
31 4541 Hans Peter Munk-Andersen 67.5 4
518 Anker Jakobsen 67.5 6
33 4348 Michael Rand 67.3 4
3129 Lars Pihl 67.3 6
2903 Jan Carlsen 67.3 6
36 542 Bjarne Petersen 67.2 5
1437 Svend Erik Skovhus 67.2 6
38 111 Palle mini Jensen 67.0 1
5455 Steen Bollerslev 67.0 1
2386 Rene Kildsgaard 67.0 3
1407 Henrik Fink Stidsen 67.0 4
2375 Carsten Kjærgaard 67.0 4
380 Jan Bertelsen 67.0 5
1701 Paul Sørensen 67.0 6
1553 Kim Vinther 67.0 6
46 1532 Alfred Korsgaard 66.8 5
4407 Poul Erik Cæsius 66.8 5
1293 Lars Christiansen 66.8 6
49 3062 Per Møller 66.6 7
50 284 Brian Danebod 66.5 2
422 John Christiansen 66.5 6
52 3132 Ole Mathiasen 66.4 5
53 1995 Mikkel Mikkelsen 66.3 3
54 1330 Jørgen Hansen 66.1 7
55 1311 Lars Knudsen 66.0 1
4462 Uffe Mikkelsen 66.0 3
57 5236 Jakob Just Bentsen 65.8 5
58 2302 Hans Henrik Mathiasen 65.7 6
59 828 Bent Rotbøl 65.6 5
60 1461 Brian Jensen 65.5 4
61 4125 Thomas Mikkelsen 65.4 5
62 428 Jakob Preuss 65.3 4
1217 Stig Brogård Andersen 65.3 6
64 2990 Tommy Hansen 65.2 5
65 505 Peter Worsøe 65.1 7
2489 Frede Søgaard 65.1 7
67 1445 Palle Pagh 65.0 2
1795 Michael Suhr 65.0 5
69 1084 Frank L. Andersen 64.8 6
70 4520 Kent Neupart Jacobsen 64.7 6
71 1661 Peter Larsen 64.3 4
720 Brian Pedersen 64.3 7
73 1724 Lars Madsen 64.2 5
3026 Jens Jørgensen 64.2 5
75 1530 Mikael FPM Hansen 64.0 5
76 4316 Brian Hansen 63.8 5
77 1698 Lars M. Hansen 63.7 3
78 3638 Lars Kjeldsen 63.2 5
1151 Arne Josefsen 63.2 6
80 932 Cliff Gandrup Hansen 63.0 3
81 2993 Keld Clausen 62.7 3
82 230 Peter Leth Kjær 62.5 2
4561 Max Jensen 62.5 6
84 3867 Svend Drøhse 62.2 5
85 935 Jesper Maack 62.0 3
86 2628 Henrik Nygaard Jensen 61.8 5
87 1786 Torben Hviid 61.5 4
88 4947 Jesper Just 60.8 4
89 2998 Svend Nicolaisen 60.5 2
90 3519 Henrik Holbech 60.3 3
91 1348 Erik Jørgensen 60.0 3
3727 Julian Nielsen 60.0 3
3465 Danny Golan 60.0 4
94 1644 Nikolaj Mikkelsen 59.5 2
95 2911 Ib Langkjær 58.5 2
1851 Bent Hansen 58.5 4
97 4228 Gert Haagensen Nielsen 58.0 1
1837 Lars Frandsen 58.0 1
99 1541 Frank Lawcock 53.5 2
100 607 Søren Klerke 53.0 1
101 1963 Jesper Gam 44.0 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 932 Cliff Gandrup Hansen 70.5 2
2 1235 Jørgen Basse 71.2 5
3 1700 Keld Hindhede 71.2 7
4 418 Niels Lysgaard-Madsen 71.4 6
5 1532 Alfred Korsgaard 71.4 7
6 1348 Erik Jørgensen 71.5 4
7 284 Brian Danebod 71.8 4
8 850 Lars Melson 72.0 1
9 380 Jan Bertelsen 72.0 6
10 1154 Christian Hvarre 72.4 7
11 1869 Jan Fredsted 72.6 7
12 2993 Keld Clausen 72.8 5
13 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 72.8 6
14 1995 Mikkel Mikkelsen 73.0 1
15 1939 Michael Kaltoft 73.0 5
16 2903 Jan Carlsen 73.2 6
1330 Jørgen Hansen 73.2 6
18 2990 Tommy Hansen 73.2 7
19 1701 Paul Sørensen 73.4 7
20 4228 Gert Haagensen Nielsen 73.5 2
21 1084 Frank L. Andersen 73.6 5
22 4125 Thomas Mikkelsen 73.6 6
23 630 Claus Frandsen 73.6 7
24 428 Jakob Preuss 73.8 6
2672 Søren Priess Gade 73.8 6
26 5455 Steen Bollerslev 74.0 1
4548 Peter Sørensen 74.0 1
28 4462 Uffe Mikkelsen 74.0 3
29 1786 Torben Hviid 74.0 4
30 764 Brian Madsen 74.0 6
1270 Lars Bo Cæsius 74.0 6
32 1530 Mikael FPM Hansen 74.2 7
33 2386 Rene Kildsgaard 74.3 3
34 278 Bjarne Grann 74.4 5
35 2940 Lars Therkelsen 74.4 6
36 720 Brian Pedersen 74.5 4
37 2489 Frede Søgaard 74.8 4
38 1724 Lars Madsen 74.8 5
3385 Steen Petersen 74.8 5
40 444 Christian Taul 74.8 6
41 505 Peter Worsøe 74.8 7
42 1311 Lars Knudsen 75.0 2
43 1113 Jesper Hansen 75.0 5
44 1293 Lars Christiansen 75.0 6
925 John Poulsen 75.0 6
4036 Jørn Bylling Andersen 75.0 6
47 1661 Peter Larsen 75.2 5
1837 Lars Frandsen 75.2 5
49 3465 Danny Golan 75.3 3
50 1720 Lars Peter Andersen 75.5 2
51 1322 Keld Hertz Hansen 75.8 5
52 4348 Michael Rand 76.0 3
53 828 Bent Rotbøl 76.0 5
54 1596 Aage Johansen 76.0 6
4561 Max Jensen 76.0 6
56 1553 Kim Vinther 76.0 7
57 111 Palle mini Jensen 76.3 3
58 422 John Christiansen 76.4 5
59 1151 Arne Josefsen 76.4 6
3867 Svend Drøhse 76.4 6
61 3638 Lars Kjeldsen 76.5 2
62 2302 Hans Henrik Mathiasen 76.5 4
63 5236 Jakob Just Bentsen 76.6 6
64 1407 Henrik Fink Stidsen 76.7 3
65 2911 Ib Langkjær 77.0 1
66 1437 Svend Erik Skovhus 77.3 4
67 1698 Lars M. Hansen 77.4 5
68 1640 Henrik Mikkelsen 77.4 6
2375 Carsten Kjærgaard 77.4 6
70 1315 Kent Brejnholt 77.5 2
71 1795 Michael Suhr 77.6 5
72 2465 Paul Ruston 77.8 5
73 3191 Flemming Mørk 77.8 6
74 4947 Jesper Just 77.8 7
75 3129 Lars Pihl 78.3 3
76 1461 Brian Jensen 78.4 5
77 3132 Ole Mathiasen 78.5 4
78 3495 Henning Mathiasen 78.8 6
79 518 Anker Jakobsen 79.2 7
80 4316 Brian Hansen 79.6 7
81 1217 Stig Brogård Andersen 79.8 5
82 3026 Jens Jørgensen 80.0 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 80.0 1
84 1549 Thorkild Høj 80.0 2
85 4407 Poul Erik Cæsius 80.0 5
86 230 Peter Leth Kjær 80.3 4
87 1541 Frank Lawcock 80.7 3
88 2583 Kenn Pontoppidan 81.0 1
3582 Jørgen Poulsen 81.0 1
90 3062 Per Møller 81.0 4
91 4520 Kent Neupart Jacobsen 81.3 4
92 4541 Hans Peter Munk-Andersen 82.0 2
93 2628 Henrik Nygaard Jensen 82.5 4
94 542 Bjarne Petersen 83.0 3
95 935 Jesper Maack 83.8 4
96 3519 Henrik Holbech 84.5 2
97 3727 Julian Nielsen 87.0 3
98 1963 Jesper Gam 119.0 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 505 Peter Worsøe 27.8 7
2 3026 Jens Jørgensen 28.0 1
3 932 Cliff Gandrup Hansen 28.5 2
4 444 Christian Taul 28.6 6
5 284 Brian Danebod 28.7 3
6 1724 Lars Madsen 28.8 5
1869 Jan Fredsted 28.8 7
8 1995 Mikkel Mikkelsen 29.0 1
1700 Keld Hindhede 29.0 7
10 1701 Paul Sørensen 29.2 7
11 4462 Uffe Mikkelsen 29.3 3
12 630 Claus Frandsen 29.6 7
13 3062 Per Møller 29.8 4
14 380 Jan Bertelsen 29.8 6
15 418 Niels Lysgaard-Madsen 30.2 6
1270 Lars Bo Cæsius 30.2 6
2672 Søren Priess Gade 30.2 6
18 4125 Thomas Mikkelsen 30.4 6
19 3519 Henrik Holbech 30.5 2
1720 Lars Peter Andersen 30.5 2
1786 Torben Hviid 30.5 4
22 2465 Paul Ruston 30.6 5
1532 Alfred Korsgaard 30.6 7
24 3465 Danny Golan 30.7 3
25 764 Brian Madsen 30.8 6
26 2583 Kenn Pontoppidan 31.0 1
5455 Steen Bollerslev 31.0 1
3132 Ole Mathiasen 31.0 4
1661 Peter Larsen 31.0 5
30 1407 Henrik Fink Stidsen 31.3 3
2386 Rene Kildsgaard 31.3 3
32 1939 Michael Kaltoft 31.4 5
1596 Aage Johansen 31.4 6
1293 Lars Christiansen 31.4 6
35 1553 Kim Vinther 31.6 7
36 4348 Michael Rand 31.7 3
37 1437 Svend Erik Skovhus 31.8 4
38 1698 Lars M. Hansen 31.8 5
422 John Christiansen 31.8 5
1530 Mikael FPM Hansen 31.8 7
41 1549 Thorkild Høj 32.0 2
2489 Frede Søgaard 32.0 4
1837 Lars Frandsen 32.0 5
2940 Lars Therkelsen 32.0 6
1330 Jørgen Hansen 32.0 6
3495 Henning Mathiasen 32.0 6
47 1235 Jørgen Basse 32.2 5
278 Bjarne Grann 32.2 5
1795 Michael Suhr 32.2 5
1461 Brian Jensen 32.2 5
1640 Henrik Mikkelsen 32.2 6
428 Jakob Preuss 32.2 6
518 Anker Jakobsen 32.2 7
1154 Christian Hvarre 32.2 7
55 2302 Hans Henrik Mathiasen 32.3 4
56 2993 Keld Clausen 32.4 5
828 Bent Rotbøl 32.4 5
58 4228 Gert Haagensen Nielsen 32.5 2
59 1217 Stig Brogård Andersen 32.6 5
1322 Keld Hertz Hansen 32.6 5
2375 Carsten Kjærgaard 32.6 6
62 1113 Jesper Hansen 32.8 5
1151 Arne Josefsen 32.8 6
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 32.8 6
4316 Brian Hansen 32.8 7
66 4548 Peter Sørensen 33.0 1
850 Lars Melson 33.0 1
3129 Lars Pihl 33.0 3
69 5236 Jakob Just Bentsen 33.2 5
70 1348 Erik Jørgensen 33.3 4
71 111 Palle mini Jensen 33.3 3
72 3385 Steen Petersen 33.4 5
925 John Poulsen 33.4 6
74 720 Brian Pedersen 33.5 4
4520 Kent Neupart Jacobsen 33.5 4
76 4947 Jesper Just 33.6 6
77 1084 Frank L. Andersen 33.8 5
4561 Max Jensen 33.8 6
79 1644 Nikolaj Mikkelsen 34.0 1
1311 Lars Knudsen 34.0 2
3638 Lars Kjeldsen 34.0 2
82 3191 Flemming Mørk 34.2 6
2903 Jan Carlsen 34.2 6
84 1541 Frank Lawcock 34.3 3
85 1315 Kent Brejnholt 34.5 2
86 3867 Svend Drøhse 34.6 6
2990 Tommy Hansen 34.6 7
88 2628 Henrik Nygaard Jensen 34.8 4
89 2911 Ib Langkjær 35.0 1
542 Bjarne Petersen 35.0 3
91 935 Jesper Maack 35.3 4
92 4407 Poul Erik Cæsius 35.4 5
93 4036 Jørn Bylling Andersen 36.0 6
94 230 Peter Leth Kjær 36.3 4
95 4541 Hans Peter Munk-Andersen 37.5 2
96 3727 Julian Nielsen 37.7 3
97 1963 Jesper Gam 38.0 1
98 3582 Jørgen Poulsen 39.0 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 2465 Paul Ruston 9 19
2 720 Brian Pedersen 9 22
3 630 Claus Frandsen 7 21
422 John Christiansen 7 21
5 1700 Keld Hindhede 7 30
6 1701 Paul Sørensen 6 27
7 4125 Thomas Mikkelsen 5 21
4316 Brian Hansen 5 21
9 3385 Steen Petersen 5 23
10 3062 Per Møller 5 25
11 1553 Kim Vinther 5 27
12 380 Jan Bertelsen 4 22
13 1293 Lars Christiansen 4 24
14 1530 Mikael FPM Hansen 4 25
3495 Henning Mathiasen 4 25
16 418 Niels Lysgaard-Madsen 4 27
505 Peter Worsøe 4 27
18 850 Lars Melson 3 13
19 284 Brian Danebod 3 14
20 2386 Rene Kildsgaard 3 16
21 3129 Lars Pihl 3 20
3191 Flemming Mørk 3 20
23 4407 Poul Erik Cæsius 3 22
24 1869 Jan Fredsted 3 24
25 1532 Alfred Korsgaard 3 25
26 2940 Lars Therkelsen 3 29
27 1270 Lars Bo Cæsius 3 30
28 3727 Julian Nielsen 2 7
29 1661 Peter Larsen 2 15
30 1322 Keld Hertz Hansen 2 16
31 1315 Kent Brejnholt 2 19
32 1330 Jørgen Hansen 2 20
1437 Svend Erik Skovhus 2 20
34 1640 Henrik Mikkelsen 2 21
1151 Arne Josefsen 2 21
3132 Ole Mathiasen 2 21
37 1795 Michael Suhr 2 22
38 2302 Hans Henrik Mathiasen 2 23
39 2903 Jan Carlsen 2 24
764 Brian Madsen 2 24
41 5236 Jakob Just Bentsen 2 25
42 2672 Søren Priess Gade 2 26
43 1995 Mikkel Mikkelsen 1 7
44 111 Palle mini Jensen 1 8
1644 Nikolaj Mikkelsen 1 8
46 1720 Lars Peter Andersen 1 11
1549 Thorkild Høj 1 11
48 3519 Henrik Holbech 1 13
4541 Hans Peter Munk-Andersen 1 13
50 3026 Jens Jørgensen 1 14
51 2628 Henrik Nygaard Jensen 1 15
230 Peter Leth Kjær 1 15
925 John Poulsen 1 15
54 278 Bjarne Grann 1 16
3465 Danny Golan 1 16
56 1698 Lars M. Hansen 1 17
1786 Torben Hviid 1 17
542 Bjarne Petersen 1 17
59 3638 Lars Kjeldsen 1 18
60 2993 Keld Clausen 1 19
61 1939 Michael Kaltoft 1 20
62 1113 Jesper Hansen 1 21
1724 Lars Madsen 1 21
64 1235 Jørgen Basse 1 22
65 1596 Aage Johansen 1 23
1461 Brian Jensen 1 23
4561 Max Jensen 1 23
68 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 1 24
69 428 Jakob Preuss 1 25
2489 Frede Søgaard 1 25
71 4520 Kent Neupart Jacobsen 1 27
72 2990 Tommy Hansen 1 28
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1270 Lars Bo Cæsius 1015 33 30
2 1154 Christian Hvarre 1010 32 31
3 1700 Keld Hindhede 1007 33 30
4 2940 Lars Therkelsen 958 33 29
5 2990 Tommy Hansen 901 32 28
6 518 Anker Jakobsen 885 32 27
7 418 Niels Lysgaard-Madsen 882 32 27
8 1701 Paul Sørensen 878 32 27
9 505 Peter Worsøe 868 32 27
10 1553 Kim Vinther 856 31 27
11 4520 Kent Neupart Jacobsen 843 31 27
12 1532 Alfred Korsgaard 838 33 25
13 428 Jakob Preuss 834 33 25
14 2672 Søren Priess Gade 818 31 26
15 1530 Mikael FPM Hansen 810 32 25
16 2903 Jan Carlsen 803 33 24
17 3495 Henning Mathiasen 795 31 25
18 2489 Frede Søgaard 788 31 25
19 1869 Jan Fredsted 786 32 24
20 3062 Per Møller 784 31 25
21 764 Brian Madsen 777 32 24
22 5236 Jakob Just Bentsen 773 30 25
23 3385 Steen Petersen 753 32 23
24 1293 Lars Christiansen 748 31 24
25 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 745 31 24
26 1235 Jørgen Basse 743 33 22
27 444 Christian Taul 729 33 22
28 1596 Aage Johansen 708 30 23
29 422 John Christiansen 698 33 21
30 380 Jan Bertelsen 697 31 22
31 2302 Hans Henrik Mathiasen 696 30 23
32 630 Claus Frandsen 694 33 21
33 4561 Max Jensen 694 30 23
34 1795 Michael Suhr 691 31 22
35 1461 Brian Jensen 690 30 23
36 720 Brian Pedersen 683 31 22
37 1113 Jesper Hansen 679 32 21
38 1217 Stig Brogård Andersen 676 30 22
39 1640 Henrik Mikkelsen 675 32 21
40 4407 Poul Erik Cæsius 672 30 22
41 1939 Michael Kaltoft 667 33 20
42 3132 Ole Mathiasen 666 31 21
43 1724 Lars Madsen 661 31 21
44 1437 Svend Erik Skovhus 654 32 20
45 4125 Thomas Mikkelsen 653 31 21
46 1330 Jørgen Hansen 651 32 20
47 3129 Lars Pihl 648 32 20
48 4316 Brian Hansen 643 30 21
49 3867 Svend Drøhse 627 29 21
50 1151 Arne Josefsen 613 29 21
51 1315 Kent Brejnholt 612 32 19
52 2465 Paul Ruston 606 31 19
2993 Keld Clausen 606 31 19
54 3191 Flemming Mørk 582 29 20
55 2375 Carsten Kjærgaard 555 30 18
56 278 Bjarne Grann 542 33 16
57 4036 Jørn Bylling Andersen 530 33 16
58 4947 Jesper Just 529 27 19
59 542 Bjarne Petersen 527 31 17
60 1698 Lars M. Hansen 525 30 17
61 828 Bent Rotbøl 519 30 17
62 925 John Poulsen 518 34 15
63 1786 Torben Hviid 515 30 17
64 3638 Lars Kjeldsen 513 28 18
65 1322 Keld Hertz Hansen 509 31 16
66 1084 Frank L. Andersen 508 31 16
67 1837 Lars Frandsen 507 31 16
68 1407 Henrik Fink Stidsen 499 31 16
69 2386 Rene Kildsgaard 496 31 16
70 4462 Uffe Mikkelsen 483 32 15
71 3465 Danny Golan 482 30 16
72 1661 Peter Larsen 480 32 15
73 284 Brian Danebod 459 32 14
74 230 Peter Leth Kjær 453 30 15
75 3026 Jens Jørgensen 440 31 14
76 850 Lars Melson 421 32 13
77 2628 Henrik Nygaard Jensen 415 27 15
78 1348 Erik Jørgensen 408 31 13
79 4541 Hans Peter Munk-Andersen 389 29 13
80 1549 Thorkild Høj 353 32 11
81 1720 Lars Peter Andersen 349 31 11
82 3519 Henrik Holbech 340 26 13
83 4348 Michael Rand 324 32 10
84 1541 Frank Lawcock 308 30 10
85 935 Jesper Maack 295 26 11
86 932 Cliff Gandrup Hansen 293 32 9
87 4548 Peter Sørensen 291 32 9
88 111 Palle mini Jensen 262 32 8
89 2883 Peter Kristensen 244 30 8
90 1644 Nikolaj Mikkelsen 215 26 8
91 1995 Mikkel Mikkelsen 199 28 7
92 2583 Kenn Pontoppidan 175 29 6
93 3727 Julian Nielsen 168 24 7
94 1445 Palle Pagh 153 30 5
95 1851 Bent Hansen 148 24 6
96 2911 Ib Langkjær 134 26 5
97 1311 Lars Knudsen 126 31 4
98 4228 Gert Haagensen Nielsen 124 31 4
99 5455 Steen Bollerslev 97 32 3
100 607 Søren Klerke 68 17 4
101 3582 Jørgen Poulsen 56 28 2
102 2998 Svend Nicolaisen 50 25 2
103 1963 Jesper Gam 34 11 3
104 1930 Stig Caspersen 24 24 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 24 nov 1270 Lars Bo Cæsius Lars Vegas, Lars Vegas 47
torsdag 17 nov 1407 Henrik Fink Stidsen Lars Vegas, Lars Vegas 38
torsdag 10 nov 1724 Lars Madsen Lars Vegas, Lars Vegas 37
torsdag 3 nov 1532 Alfred Korsgaard Lars Vegas, Lars Vegas 35
torsdag 6 okt 1795 Michael Suhr Vejle, Sletten/Parken 39
torsdag 29 sep 1084 Frank L. Andersen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 22 sep 925 John Poulsen Vejle, Sletten/Parken 46
torsdag 15 sep 1532 Alfred Korsgaard Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 10 sep 428 Jakob Preuss Langesø Golf, Tee 53 42
torsdag 8 sep 3129 Lars Pihl Vejle, Parken/Skoven 37
torsdag 1 sep 3385 Steen Petersen Vejle, Sletten/Parken 44
torsdag 25 aug 518 Anker Jakobsen Vejle, Sletten/Parken 42
tirsdag 23 aug 1315 Kent Brejnholt Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 18 aug 505 Peter Worsøe Vejle, Skoven/Sletten 43
torsdag 11 aug 1596 Aage Johansen Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 4 aug 925 John Poulsen Vejle, Parken/Skoven 44
torsdag 28 jul 1330 Jørgen Hansen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 21 jul 1330 Jørgen Hansen Vejle, Skoven/Sletten 40
torsdag 14 jul 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 7 jul 542 Bjarne Petersen Vejle, Parken/Skoven 39
torsdag 30 jun 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Skoven/Sletten 40
søndag 26 jun 1154 Christian Hvarre Svendborg, Svendborg 43
lørdag 25 jun 1270 Lars Bo Cæsius Midtfyns GK, Tee 56 40
torsdag 23 jun 5236 Jakob Just Bentsen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 16 jun 230 Peter Leth Kjær Hedensted, Hedensted 41
torsdag 9 jun 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Parken/Skoven 40
torsdag 2 jun 1700 Keld Hindhede Vejle, Skoven/Sletten 42
lørdag 21 maj 2940 Lars Therkelsen Mariager, Mariager 41
torsdag 19 maj 518 Anker Jakobsen Vejle, Parken/Skoven 44
torsdag 12 maj 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 5 maj 1530 Mikael FPM Hansen Vejle, Parken/Skoven 43
torsdag 28 apr 1319 Hans Jørgen B. Nielsen Vejle, Sletten/Parken 43
torsdag 21 apr 1322 Keld Hertz Hansen Vejle, Parken/Skoven 42
torsdag 7 apr 1795 Michael Suhr Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 31 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 36
torsdag 24 mar 1700 Keld Hindhede Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 19 mar 4407 Poul Erik Cæsius Vejle, Trio 38
onsdag 2 mar 1640 Henrik Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 43
onsdag 23 feb 1644 Nikolaj Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 16 feb 1530 Mikael FPM Hansen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 9 feb 4036 Jørn Bylling Andersen Lars Vegas, Lars Vegas 47
onsdag 2 feb 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 26 jan 1640 Henrik Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 42
onsdag 19 jan 1995 Mikkel Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 5 jan 428 Jakob Preuss Lars Vegas, Lars Vegas 44
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 1869 Jan Fredsted 19 8
3191 Flemming Mørk 19 8
3 505 Peter Worsøe 19 10
4 278 Bjarne Grann 18 8
5 1724 Lars Madsen 18 9
6 1786 Torben Hviid 17 7
7 1532 Alfred Korsgaard 17 8
2940 Lars Therkelsen 17 8
4561 Max Jensen 17 8
10 1270 Lars Bo Cæsius 17 9
11 444 Christian Taul 16 8
764 Brian Madsen 16 8
4125 Thomas Mikkelsen 16 8
4520 Kent Neupart Jacobsen 16 8
15 2903 Jan Carlsen 16 9
1553 Kim Vinther 16 9
17 1701 Paul Sørensen 16 10
18 1640 Henrik Mikkelsen 15 7
19 380 Jan Bertelsen 15 8
418 Niels Lysgaard-Madsen 15 8
21 2990 Tommy Hansen 15 9
22 925 John Poulsen 14 7
23 1151 Arne Josefsen 14 8
24 2489 Frede Søgaard 14 9
2672 Søren Priess Gade 14 9
26 1700 Keld Hindhede 14 10
1154 Christian Hvarre 14 10
28 1322 Keld Hertz Hansen 13 5
29 1348 Erik Jørgensen 13 6
284 Brian Danebod 13 6
4348 Michael Rand 13 6
32 630 Claus Frandsen 13 7
1939 Michael Kaltoft 13 7
34 2465 Paul Ruston 13 8
428 Jakob Preuss 13 8
1293 Lars Christiansen 13 8
1235 Jørgen Basse 13 8
3495 Henning Mathiasen 13 8
39 3385 Steen Petersen 12 5
40 4036 Jørn Bylling Andersen 12 6
422 John Christiansen 12 6
2386 Rene Kildsgaard 12 6
43 2375 Carsten Kjærgaard 12 7
44 1795 Michael Suhr 12 8
1530 Mikael FPM Hansen 12 8
1217 Stig Brogård Andersen 12 8
1330 Jørgen Hansen 12 8
5236 Jakob Just Bentsen 12 8
3132 Ole Mathiasen 12 8
50 3129 Lars Pihl 11 5
3638 Lars Kjeldsen 11 5
52 2993 Keld Clausen 11 6
4947 Jesper Just 11 6
1113 Jesper Hansen 11 6
828 Bent Rotbøl 11 6
1549 Thorkild Høj 11 6
2302 Hans Henrik Mathiasen 11 6
58 1437 Svend Erik Skovhus 11 7
1084 Frank L. Andersen 11 7
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 11 7
3062 Per Møller 11 7
62 1407 Henrik Fink Stidsen 10 5
63 1720 Lars Peter Andersen 10 6
64 230 Peter Leth Kjær 9 4
65 4407 Poul Erik Cæsius 9 5
66 1698 Lars M. Hansen 9 6
67 1644 Nikolaj Mikkelsen 8 3
1995 Mikkel Mikkelsen 8 3
69 4541 Hans Peter Munk-Andersen 8 4
3519 Henrik Holbech 8 4
71 1837 Lars Frandsen 8 5
72 1661 Peter Larsen 8 6
73 720 Brian Pedersen 8 7
74 1596 Aage Johansen 8 8
75 4462 Uffe Mikkelsen 7 4
76 3867 Svend Drøhse 7 6
77 4316 Brian Hansen 7 8
78 518 Anker Jakobsen 7 9
79 935 Jesper Maack 6 3
2583 Kenn Pontoppidan 6 3
81 3465 Danny Golan 6 4
82 1461 Brian Jensen 6 6
1315 Kent Brejnholt 6 6
84 850 Lars Melson 5 2
4228 Gert Haagensen Nielsen 5 2
4548 Peter Sørensen 5 2
87 2883 Peter Kristensen 5 3
88 932 Cliff Gandrup Hansen 5 4
3727 Julian Nielsen 5 4
90 542 Bjarne Petersen 5 6
91 1541 Frank Lawcock 4 3
92 1445 Palle Pagh 3 2
111 Palle mini Jensen 3 2
3026 Jens Jørgensen 3 2
95 2628 Henrik Nygaard Jensen 3 4
96 607 Søren Klerke 2 1
97 1851 Bent Hansen 2 2
98 2998 Svend Nicolaisen 1 1
3582 Jørgen Poulsen 1 1
5455 Steen Bollerslev 1 1
101 1311 Lars Knudsen 1 2
102 1963 Jesper Gam 0 1
1930 Stig Caspersen 0 1
2911 Ib Langkjær 0 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 1795 Michael Suhr 21 Apr, Parken/Skoven Parken 8 0
422 John Christiansen 5 May, Parken/Skoven Skoven 7 0
422 John Christiansen 5 May, Parken/Skoven Skoven 7 0
3385 Steen Petersen 16 Jun, Hedensted Hul 3 0
1869 Jan Fredsted 16 Jun, Hedensted Hul 9 0
505 Peter Worsøe 16 Jun, Hedensted Hul 13 0
7 1869 Jan Fredsted 23 Jun, Sletten/Parken Parken 3 42
8 278 Bjarne Grann 22 Sep, Sletten/Parken Sletten 6 47
9 2302 Hans Henrik Mathiasen 6 Oct, Sletten/Parken Sletten 5 67
10 4407 Poul Erik Cæsius 21 Jul, Skoven/Sletten Skoven 4 85
11 1939 Michael Kaltoft 1 Sep, Sletten/Parken Parken 8 105
12 3129 Lars Pihl 8 Sep, Parken/Skoven Skoven 7 114
13 5236 Jakob Just Bentsen 21 Apr, Parken/Skoven Skoven 7 117
14 1151 Arne Josefsen 25 Aug, Sletten/Parken Sletten 2 125
15 4407 Poul Erik Cæsius 9 Jun, Parken/Skoven Parken 3 129
16 3519 Henrik Holbech 7 Jul, Parken/Skoven Skoven 7 132
17 1869 Jan Fredsted 9 Jun, Parken/Skoven Skoven 7 138
18 3727 Julian Nielsen 19 May, Parken/Skoven Parken 8 149
19 720 Brian Pedersen 1 Sep, Sletten/Parken Sletten 6 153
20 1293 Lars Christiansen 24 Mar, Sletten/Parken Sletten 6 156
21 3062 Per Møller 30 Jun, Skoven/Sletten Sletten 2 172
22 444 Christian Taul 7 Jul, Parken/Skoven Parken 3 187
23 444 Christian Taul 7 Apr, Sletten/Parken Parken 3 200
24 505 Peter Worsøe 10 Sep, Tee 53 Hul 8 205
25 2465 Paul Ruston 18 Aug, Skoven/Sletten Skoven 4 214
26 422 John Christiansen 4 Aug, Parken/Skoven Skoven 4 219
27 2386 Rene Kildsgaard 23 Jun, Sletten/Parken Sletten 5 245
28 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 5 May, Parken/Skoven Skoven 4 246
29 505 Peter Worsøe 2 Jun, Skoven/Sletten Sletten 6 248
30 2465 Paul Ruston 25 Aug, Sletten/Parken Parken 3 250
31 5236 Jakob Just Bentsen 29 Sep, Sletten/Parken Parken 3 261
32 418 Niels Lysgaard-Madsen 21 May, Mariager Hul 9 275
33 505 Peter Worsøe 11 Aug, Sletten/Parken Sletten 6 276
34 764 Brian Madsen 19 May, Parken/Skoven Skoven 7 282
35 505 Peter Worsøe 28 Apr, Sletten/Parken Parken 8 303
36 720 Brian Pedersen 30 Jun, Skoven/Sletten Skoven 8 305
380 Jan Bertelsen 18 Aug, Skoven/Sletten Sletten 6 305
380 Jan Bertelsen 11 Aug, Sletten/Parken Parken 8 305
39 1530 Mikael FPM Hansen 28 Jul, Sletten/Parken Sletten 2 308
40 1869 Jan Fredsted 15 Sep, Sletten/Parken Sletten 5 330
41 111 Palle mini Jensen 6 Oct, Sletten/Parken Parken 8 336
42 1270 Lars Bo Cæsius 14 Jul, Sletten/Parken Sletten 5 342
43 1532 Alfred Korsgaard 29 Sep, Sletten/Parken Sletten 2 354
44 1995 Mikkel Mikkelsen 21 Jul, Skoven/Sletten Sletten 6 356
45 1553 Kim Vinther 4 Aug, Parken/Skoven Parken 8 363
46 1700 Keld Hindhede 31 Mar, Sletten/Parken Skoven 9 371
47 284 Brian Danebod 24 Mar, Sletten/Parken Parken 8 390
48 1701 Paul Sørensen 22 Sep, Sletten/Parken Parken 8 393
49 1869 Jan Fredsted 7 Apr, Sletten/Parken Sletten 2 416
50 2465 Paul Ruston 28 Jul, Sletten/Parken Parken 3 420
51 1530 Mikael FPM Hansen 28 Apr, Sletten/Parken Sletten 5 442
52 1869 Jan Fredsted 2 Jun, Skoven/Sletten Sletten 2 467
53 4548 Peter Sørensen 31 Mar, Sletten/Parken Sletten 2 481
54 1532 Alfred Korsgaard 15 Sep, Sletten/Parken Parken 3 522
55 1701 Paul Sørensen 9 Jun, Parken/Skoven Parken 8 524
56 2465 Paul Ruston 14 Jul, Sletten/Parken Parken 8 531
57 2302 Hans Henrik Mathiasen 8 Sep, Parken/Skoven Parken 8 536
58 418 Niels Lysgaard-Madsen 10 Sep, Tee 53 Hul 15 620
59 1869 Jan Fredsted 21 May, Mariager Hul 9 630
Periode: 01 Nov, 2022 - 01 Apr, 2023 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 2993 Keld Clausen 134 33 4
2 1795 Michael Suhr 130 32 4
3 2903 Jan Carlsen 129 32 4
4 1154 Christian Hvarre 128 32 4
5 1151 Arne Josefsen 126 31 4
6 1724 Lars Madsen 123 30 4
7 1461 Brian Jensen 118 29 4
8 1530 Mikael FPM Hansen 83 27 3
9 1532 Alfred Korsgaard 70 35 2
1640 Henrik Mikkelsen 70 35 2
1995 Mikkel Mikkelsen 70 35 2
12 2375 Carsten Kjærgaard 59 29 2
14 230 Peter Leth Kjær 47 23 2
13 1270 Lars Bo Cæsius 47 47 1
15 1407 Henrik Fink Stidsen 38 38 1
16 1644 Nikolaj Mikkelsen 35 35 1
17 3026 Jens Jørgensen 30 30 1
18 3062 Per Møller 28 28 1
19 1698 Lars M. Hansen 27 27 1
20 3495 Henning Mathiasen 25 25 1
;