;

Ranglister

Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1461 B Brian Jensen 26 0
2 1235 B Jørgen Basse 23 0
3 505 A Peter Worsøe 21 0
4 3495 A Henning Mathiasen 20 0
5 4316 B Brian Hansen 19 0
1939 A Michael Kaltoft 19 0
7 1995 A Mikkel Mikkelsen 18 0
2903 B Jan Carlsen 18 0
9 1530 A Mikael FPM Hansen 16 0
10 1553 A Kim Vinther 15 0
1270 B Lars Bo Cæsius 15 0
764 A Brian Madsen 15 0
13 720 A Brian Pedersen 13 0
1330 B Jørgen Hansen 13 0
15 428 B Jakob Preuss 12 0
2993 B Keld Clausen 12 0
17 3129 A Lars Pihl 11 0
3132 A Ole Mathiasen 11 0
4561 B Max Jensen 11 0
1930 B Stig Caspersen 11 0
2489 A Frede Søgaard 11 0
1837 B Lars Frandsen 11 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 11 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 11 0
25 1532 A Alfred Korsgaard 10 0
422 A John Christiansen 10 0
380 A Jan Bertelsen 10 0
1113 A Jesper Hansen 10 0
3026 B Jens Jørgensen 10 0
2990 B Tommy Hansen 10 0
31 5236 A Jakob Just Bentsen 9 0
5619 B Morten Bech 9 0
230 B Peter Leth Kjær 9 0
1315 A Kent Brejnholt 9 0
35 630 A Claus Frandsen 8 0
828 B Bent Rotbøl 8 0
4036 B Jørn Bylling Andersen 8 0
4125 A Thomas Mikkelsen 8 0
1786 A Torben Hviid 8 0
1217 B Stig Brogård Andersen 8 0
1701 A Paul Sørensen 8 0
2465 A Paul Ruston 8 0
43 278 B Bjarne Grann 7 0
44 418 A Niels Lysgaard-Madsen 6 0
925 B John Poulsen 6 0
1154 A Christian Hvarre 6 0
2302 B Hans Henrik Mathiasen 6 0
4407 B Poul Erik Cæsius 6 0
49 3582 B Jørgen Roed Poulsen 5 0
2672 A Søren Priess Gade 5 0
1795 A Michael Suhr 5 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 5 0
53 1084 B Frank L. Andersen 4 0
1640 B Henrik Mikkelsen 4 0
1851 B Bent Hansen 4 0
1869 A Jan Fredsted 4 0
57 2883 B Peter Kristensen 3 0
2628 B Henrik Nygaard Jensen 3 0
4541 A Hans Peter Munk-Andersen 3 0
2911 B Ib Langkjær 3 0
3385 B Steen Petersen 3 0
3465 B Danny Golan 3 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 3 0
1151 B Arne Josefsen 3 0
284 A Brian Danebod 3 0
66 605 B Ole Bisgaard 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
3191 B Flemming Mørk 2 0
3062 A Per Møller 2 0
1724 A Lars Madsen 2 0
1700 A Keld Hindhede 2 0
72 2940 B Lars Therkelsen 1 0
4947 B Jesper Just 1 0
1661 A Peter Larsen 1 0
1293 A Lars Christiansen 1 0
1348 B Erik Jørgensen 1 0
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 4 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 2465 Paul Ruston 75.0 5
2 505 Peter Worsøe 79.3 4
3 380 Jan Bertelsen 80.0 5
4 418 Niels Lysgaard-Madsen 80.2 5
5 720 Brian Pedersen 81.0 6
6 4125 Thomas Mikkelsen 81.3 4
7 1407 Henrik Fink Stidsen 81.3 5
8 1701 Paul Sørensen 81.3 6
9 1795 Michael Suhr 82.3 6
10 1530 Mikael FPM Hansen 82.5 6
11 630 Claus Frandsen 82.8 6
12 1939 Michael Kaltoft 83.3 6
13 422 John Christiansen 83.8 5
14 3495 Henning Mathiasen 84.3 5
15 1113 Jesper Hansen 84.8 5
1698 Lars M. Hansen 84.8 5
17 3129 Lars Pihl 85.0 5
18 111 Palle mini Jensen 85.3 6
19 2672 Søren Priess Gade 85.5 4
20 5236 Jakob Just Bentsen 86.0 6
21 1661 Peter Larsen 87.0 4
1154 Christian Hvarre 87.0 4
23 1315 Kent Brejnholt 87.0 5
24 1869 Jan Fredsted 87.3 4
25 2489 Frede Søgaard 87.4 5
26 764 Brian Madsen 88.0 4
27 428 Jakob Preuss 88.0 5
28 1700 Keld Hindhede 88.3 6
29 1532 Alfred Korsgaard 88.8 4
30 1330 Jørgen Hansen 88.8 5
31 4407 Poul Erik Cæsius 89.0 6
32 1786 Torben Hviid 89.8 5
33 1437 Svend Erik Skovhus 90.0 4
34 2903 Jan Carlsen 90.0 5
35 1724 Lars Madsen 90.3 5
36 1553 Kim Vinther 90.5 4
37 278 Bjarne Grann 91.0 5
38 4541 Hans Peter Munk-Andersen 92.4 5
39 4348 Michael Rand 92.5 4
40 1084 Frank L. Andersen 92.8 4
41 3062 Per Møller 93.0 5
42 4316 Brian Hansen 93.5 4
43 3026 Jens Jørgensen 93.8 5
44 1461 Brian Jensen 94.3 5
45 5619 Morten Bech 94.4 6
46 1837 Lars Frandsen 94.8 4
47 1270 Lars Bo Cæsius 95.0 5
48 1930 Stig Caspersen 95.8 4
49 2990 Tommy Hansen 96.0 4
50 828 Bent Rotbøl 96.8 5
51 1235 Jørgen Basse 99.3 5
52 2940 Lars Therkelsen 100.8 5
53 4947 Jesper Just 101.0 4
54 4036 Jørn Bylling Andersen 101.5 5
55 1640 Henrik Mikkelsen 101.8 5
56 3638 Lars Kjeldsen 102.2 5
57 4462 Uffe Mikkelsen 102.3 4
2993 Keld Clausen 102.3 4
59 230 Peter Leth Kjær 103.3 4
60 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 103.3 5
61 1217 Stig Brogård Andersen 103.8 6
62 1151 Arne Josefsen 103.8 5
63 542 Bjarne Petersen 104.0 4
64 1596 Aage Johansen 104.3 4
65 2628 Henrik Nygaard Jensen 104.5 4
4520 Kent Neupart Jacobsen 104.5 4
67 518 Anker Jakobsen 110.0 6
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 4 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 1235 Jørgen Basse 72.2 6
2 1330 Jørgen Hansen 70.8 5
3 1939 Michael Kaltoft 70.4 5
4 1407 Henrik Fink Stidsen 70.3 4
5 1661 Peter Larsen 69.5 6
6 1461 Brian Jensen 69.3 7
7 1113 Jesper Hansen 69.2 6
8 278 Bjarne Grann 69.0 6
505 Peter Worsøe 69.0 7
10 1700 Keld Hindhede 68.9 7
11 5236 Jakob Just Bentsen 68.8 6
418 Niels Lysgaard-Madsen 68.8 8
13 720 Brian Pedersen 68.7 6
14 3132 Ole Mathiasen 68.5 6
15 444 Christian Taul 68.0 4
1315 Kent Brejnholt 68.0 5
3385 Steen Petersen 68.0 6
18 2465 Paul Ruston 67.8 4
2672 Søren Priess Gade 67.8 6
20 630 Claus Frandsen 67.6 5
21 4316 Brian Hansen 67.5 4
1795 Michael Suhr 67.5 6
23 3495 Henning Mathiasen 67.3 7
1154 Christian Hvarre 67.3 7
25 1701 Paul Sørensen 67.2 6
1084 Frank L. Andersen 67.2 6
27 3062 Per Møller 67.1 7
28 2993 Keld Clausen 67.0 5
2489 Frede Søgaard 67.0 6
30 422 John Christiansen 66.8 4
31 428 Jakob Preuss 66.7 7
32 4348 Michael Rand 66.6 5
33 1837 Lars Frandsen 66.3 4
1270 Lars Bo Cæsius 66.3 7
35 518 Anker Jakobsen 66.2 6
36 1553 Kim Vinther 66.0 7
37 4561 Max Jensen 65.6 5
38 764 Brian Madsen 65.5 6
39 3026 Jens Jørgensen 65.3 6
2990 Tommy Hansen 65.3 7
41 925 John Poulsen 65.0 4
4125 Thomas Mikkelsen 65.0 5
1293 Lars Christiansen 65.0 6
44 2628 Henrik Nygaard Jensen 64.7 6
45 4407 Poul Erik Cæsius 64.5 6
46 3129 Lars Pihl 64.4 7
2903 Jan Carlsen 64.4 7
1217 Stig Brogård Andersen 64.4 7
49 1530 Mikael FPM Hansen 64.3 6
50 380 Jan Bertelsen 64.0 4
111 Palle mini Jensen 64.0 6
52 1151 Arne Josefsen 63.8 5
53 4520 Kent Neupart Jacobsen 63.6 5
54 4541 Hans Peter Munk-Andersen 63.5 4
1348 Erik Jørgensen 63.5 4
56 4947 Jesper Just 63.3 6
57 828 Bent Rotbøl 63.2 5
58 1532 Alfred Korsgaard 63.1 7
59 1786 Torben Hviid 63.0 6
542 Bjarne Petersen 63.0 6
61 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 62.8 4
62 4036 Jørn Bylling Andersen 62.5 4
63 2940 Lars Therkelsen 62.3 6
1640 Henrik Mikkelsen 62.3 7
65 1596 Aage Johansen 62.0 5
66 1724 Lars Madsen 61.8 5
67 1869 Jan Fredsted 60.5 6
68 1437 Svend Erik Skovhus 58.5 4
69 3638 Lars Kjeldsen 51.3 7
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 4 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 422 John Christiansen 70.8 5
2 1530 Mikael FPM Hansen 72.2 6
3 3495 Henning Mathiasen 72.4 5
4 1330 Jørgen Hansen 72.6 5
5 1939 Michael Kaltoft 72.6 6
6 278 Bjarne Grann 73.2 5
7 1795 Michael Suhr 73.2 6
8 1154 Christian Hvarre 73.5 4
9 505 Peter Worsøe 73.8 4
10 4036 Jørn Bylling Andersen 73.8 5
11 5236 Jakob Just Bentsen 73.8 6
630 Claus Frandsen 73.8 6
720 Brian Pedersen 73.8 6
14 428 Jakob Preuss 74.2 5
15 111 Palle mini Jensen 74.2 6
16 1532 Alfred Korsgaard 74.5 4
17 1235 Jørgen Basse 74.6 5
18 1869 Jan Fredsted 74.8 4
19 2465 Paul Ruston 74.8 5
2903 Jan Carlsen 74.8 5
1407 Henrik Fink Stidsen 74.8 5
380 Jan Bertelsen 74.8 5
23 2489 Frede Søgaard 75.2 5
24 1661 Peter Larsen 75.5 4
25 3026 Jens Jørgensen 75.6 5
26 4407 Poul Erik Cæsius 75.6 6
27 1930 Stig Caspersen 75.8 4
28 1315 Kent Brejnholt 75.8 5
29 764 Brian Madsen 76.0 4
2672 Søren Priess Gade 76.0 4
31 3129 Lars Pihl 76.2 5
418 Niels Lysgaard-Madsen 76.2 5
33 1461 Brian Jensen 76.4 5
34 4125 Thomas Mikkelsen 76.5 4
35 1084 Frank L. Andersen 76.8 4
36 1701 Paul Sørensen 76.8 6
37 2628 Henrik Nygaard Jensen 77.0 4
4316 Brian Hansen 77.0 4
39 1151 Arne Josefsen 77.2 5
40 1217 Stig Brogård Andersen 77.2 6
1700 Keld Hindhede 77.2 6
42 1437 Svend Erik Skovhus 77.3 4
43 1270 Lars Bo Cæsius 77.4 5
1113 Jesper Hansen 77.4 5
45 1837 Lars Frandsen 77.8 4
46 5619 Morten Bech 77.8 6
47 1786 Torben Hviid 78.0 5
1698 Lars M. Hansen 78.0 5
49 4541 Hans Peter Munk-Andersen 78.2 5
50 2990 Tommy Hansen 78.3 4
51 828 Bent Rotbøl 78.8 5
52 1724 Lars Madsen 79.4 5
53 1553 Kim Vinther 79.5 4
54 4462 Uffe Mikkelsen 80.0 4
4348 Michael Rand 80.0 4
56 1640 Henrik Mikkelsen 80.0 5
57 1596 Aage Johansen 80.3 4
230 Peter Leth Kjær 80.3 4
4520 Kent Neupart Jacobsen 80.3 4
60 3062 Per Møller 80.4 5
61 542 Bjarne Petersen 81.0 4
62 2940 Lars Therkelsen 81.2 5
63 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 82.0 5
64 4947 Jesper Just 82.3 4
65 2993 Keld Clausen 82.5 4
66 518 Anker Jakobsen 83.0 6
67 3638 Lars Kjeldsen 84.6 5
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 4 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 1700 Keld Hindhede 29.0 6
2 422 John Christiansen 29.2 5
3 2465 Paul Ruston 29.6 5
1701 Paul Sørensen 29.6 6
5 1869 Jan Fredsted 29.8 4
6 630 Claus Frandsen 29.8 6
7 764 Brian Madsen 30.0 4
418 Niels Lysgaard-Madsen 30.0 5
9 3495 Henning Mathiasen 30.2 5
10 4125 Thomas Mikkelsen 30.3 4
11 1698 Lars M. Hansen 30.4 5
1315 Kent Brejnholt 30.4 5
1330 Jørgen Hansen 30.4 5
1530 Mikael FPM Hansen 30.4 6
15 1661 Peter Larsen 30.5 4
16 1795 Michael Suhr 30.6 6
17 1553 Kim Vinther 30.8 4
18 1270 Lars Bo Cæsius 30.8 5
1786 Torben Hviid 30.8 5
20 505 Peter Worsøe 31.0 4
21 380 Jan Bertelsen 31.2 5
1407 Henrik Fink Stidsen 31.2 5
3062 Per Møller 31.2 5
2489 Frede Søgaard 31.2 5
5236 Jakob Just Bentsen 31.2 6
26 4541 Hans Peter Munk-Andersen 31.4 5
1461 Brian Jensen 31.4 5
1724 Lars Madsen 31.4 5
1217 Stig Brogård Andersen 31.4 6
720 Brian Pedersen 31.4 6
31 4407 Poul Erik Cæsius 31.6 6
32 278 Bjarne Grann 31.8 5
428 Jakob Preuss 31.8 5
34 1930 Stig Caspersen 32.0 4
111 Palle mini Jensen 32.0 6
36 1154 Christian Hvarre 32.3 4
2628 Henrik Nygaard Jensen 32.3 4
38 3638 Lars Kjeldsen 32.4 5
1939 Michael Kaltoft 32.4 6
40 1596 Aage Johansen 32.5 4
41 1437 Svend Erik Skovhus 32.8 4
42 1235 Jørgen Basse 32.8 5
3026 Jens Jørgensen 32.8 5
518 Anker Jakobsen 32.8 6
45 1084 Frank L. Andersen 33.0 4
828 Bent Rotbøl 33.0 5
47 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 33.2 5
5619 Morten Bech 33.2 6
49 4947 Jesper Just 33.3 4
1837 Lars Frandsen 33.3 4
51 4036 Jørn Bylling Andersen 33.4 5
52 2672 Søren Priess Gade 33.5 4
4316 Brian Hansen 33.5 4
54 2940 Lars Therkelsen 33.6 5
55 1532 Alfred Korsgaard 33.8 4
56 1113 Jesper Hansen 33.8 5
57 542 Bjarne Petersen 34.0 4
4348 Michael Rand 34.0 4
4462 Uffe Mikkelsen 34.0 4
4520 Kent Neupart Jacobsen 34.0 4
1640 Henrik Mikkelsen 34.0 5
62 3129 Lars Pihl 34.2 5
63 2993 Keld Clausen 34.8 4
64 2903 Jan Carlsen 34.8 5
1151 Arne Josefsen 34.8 5
66 2990 Tommy Hansen 35.0 4
67 230 Peter Leth Kjær 36.5 4
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 4 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 2465 Paul Ruston 7 16
2 505 Peter Worsøe 7 23
3 1113 Jesper Hansen 6 20
4 111 Palle mini Jensen 6 21
5 1154 Christian Hvarre 6 25
3062 Per Møller 6 25
7 2386 Rene Kildsgaard 5 11
8 380 Jan Bertelsen 5 19
9 2672 Søren Priess Gade 5 21
1701 Paul Sørensen 5 21
11 764 Brian Madsen 5 22
12 3129 Lars Pihl 5 24
13 1330 Jørgen Hansen 4 16
14 2993 Keld Clausen 4 17
15 4316 Brian Hansen 4 18
630 Claus Frandsen 4 18
17 1270 Lars Bo Cæsius 4 21
18 3495 Henning Mathiasen 4 22
1786 Torben Hviid 4 22
20 2940 Lars Therkelsen 4 24
1532 Alfred Korsgaard 4 24
22 1461 Brian Jensen 4 26
23 1661 Peter Larsen 3 16
1698 Lars M. Hansen 3 16
25 1939 Michael Kaltoft 3 22
26 720 Brian Pedersen 3 23
27 1640 Henrik Mikkelsen 3 24
28 186 Thomas Frahm 2 5
29 2302 Hans Henrik Mathiasen 2 7
30 1995 Mikkel Mikkelsen 2 11
31 1407 Henrik Fink Stidsen 2 12
32 5619 Morten Bech 2 14
33 1437 Svend Erik Skovhus 2 15
34 4541 Hans Peter Munk-Andersen 2 16
35 1084 Frank L. Andersen 2 17
36 422 John Christiansen 2 19
1151 Arne Josefsen 2 19
1724 Lars Madsen 2 19
39 1795 Michael Suhr 2 22
1869 Jan Fredsted 2 22
1553 Kim Vinther 2 22
42 1235 Jørgen Basse 2 23
1315 Kent Brejnholt 2 23
44 418 Niels Lysgaard-Madsen 2 25
45 1541 Frank Lawcock 1 5
46 1644 Nikolaj Mikkelsen 1 6
3582 Jørgen Roed Poulsen 1 6
48 850 Lars Melson 1 10
49 828 Bent Rotbøl 1 14
230 Peter Leth Kjær 1 14
51 444 Christian Taul 1 16
4125 Thomas Mikkelsen 1 16
53 4947 Jesper Just 1 17
1293 Lars Christiansen 1 17
55 1596 Aage Johansen 1 20
428 Jakob Preuss 1 20
3026 Jens Jørgensen 1 20
58 3132 Ole Mathiasen 1 21
4520 Kent Neupart Jacobsen 1 21
60 4407 Poul Erik Cæsius 1 23
2990 Tommy Hansen 1 23
518 Anker Jakobsen 1 23
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 1 23
64 1217 Stig Brogård Andersen 1 24
5236 Jakob Just Bentsen 1 24
66 1530 Mikael FPM Hansen 1 25
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1700 Keld Hindhede 908 31 29
2 1461 Brian Jensen 861 31 27
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 830 33 25
4 1530 Mikael FPM Hansen 828 31 26
5 1154 Christian Hvarre 816 31 26
6 3062 Per Møller 797 30 26
7 1315 Kent Brejnholt 784 32 24
8 1532 Alfred Korsgaard 775 31 25
9 1235 Jørgen Basse 774 33 23
10 505 Peter Worsøe 769 33 23
11 5236 Jakob Just Bentsen 758 31 24
12 3129 Lars Pihl 752 31 24
13 720 Brian Pedersen 751 32 23
14 278 Bjarne Grann 749 34 22
15 1795 Michael Suhr 749 32 23
16 2940 Lars Therkelsen 745 29 25
17 3495 Henning Mathiasen 736 33 22
18 4407 Poul Erik Cæsius 732 30 24
19 1217 Stig Brogård Andersen 730 30 24
20 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 718 29 24
21 2990 Tommy Hansen 711 30 23
22 2672 Søren Priess Gade 701 31 22
23 1640 Henrik Mikkelsen 699 27 25
24 764 Brian Madsen 698 31 22
25 1786 Torben Hviid 697 30 23
2903 Jan Carlsen 697 30 23
27 1869 Jan Fredsted 693 30 23
28 3132 Ole Mathiasen 689 32 21
29 1939 Michael Kaltoft 688 31 22
30 1701 Paul Sørensen 686 31 22
31 1270 Lars Bo Cæsius 682 31 22
32 1113 Jesper Hansen 678 32 21
33 518 Anker Jakobsen 677 29 23
34 111 Palle mini Jensen 672 32 21
35 1553 Kim Vinther 668 30 22
36 428 Jakob Preuss 662 31 21
37 4036 Jørn Bylling Andersen 661 31 21
38 4520 Kent Neupart Jacobsen 651 29 22
39 3026 Jens Jørgensen 636 30 21
40 422 John Christiansen 623 32 19
41 2628 Henrik Nygaard Jensen 621 28 22
42 380 Jan Bertelsen 614 32 19
43 2489 Frede Søgaard 595 31 19
44 1596 Aage Johansen 584 27 21
45 630 Claus Frandsen 579 32 18
46 1724 Lars Madsen 576 28 20
47 1330 Jørgen Hansen 559 34 16
48 1151 Arne Josefsen 556 27 20
49 1837 Lars Frandsen 551 30 18
50 4316 Brian Hansen 543 28 19
51 1084 Frank L. Andersen 537 31 17
52 1293 Lars Christiansen 527 31 17
53 1661 Peter Larsen 515 32 16
54 444 Christian Taul 506 31 16
55 4947 Jesper Just 506 28 18
56 4125 Thomas Mikkelsen 505 31 16
57 4541 Hans Peter Munk-Andersen 497 31 16
58 3385 Steen Petersen 497 29 17
59 2465 Paul Ruston 496 31 16
60 2993 Keld Clausen 491 28 17
61 1698 Lars M. Hansen 484 30 16
62 3638 Lars Kjeldsen 457 21 21
63 542 Bjarne Petersen 444 29 15
64 230 Peter Leth Kjær 435 29 15
65 925 John Poulsen 425 32 13
66 1437 Svend Erik Skovhus 419 27 15
67 5619 Morten Bech 416 29 14
68 828 Bent Rotbøl 407 29 14
69 1407 Henrik Fink Stidsen 396 33 12
70 4348 Michael Rand 386 29 13
71 3191 Flemming Mørk 383 29 13
72 1995 Mikkel Mikkelsen 380 34 11
73 1930 Stig Caspersen 367 33 11
74 4561 Max Jensen 358 29 12
75 2386 Rene Kildsgaard 346 31 11
76 4462 Uffe Mikkelsen 312 28 11
77 932 Cliff Gandrup Hansen 306 34 9
78 850 Lars Melson 303 27 11
79 1348 Erik Jørgensen 272 30 9
80 605 Ole Bisgaard 265 29 9
81 1503 Jesper Thinggaard 226 28 8
82 2302 Hans Henrik Mathiasen 224 32 7
83 284 Brian Danebod 211 30 7
84 1307 Claus Møller Christensen 210 30 7
85 1644 Nikolaj Mikkelsen 204 34 6
86 3465 Danny Golan 202 33 6
87 2464 Troels Clemmensen 191 31 6
88 3582 Jørgen Roed Poulsen 183 26 7
89 3727 Julian Nielsen 180 25 7
90 1445 Palle Pagh 177 29 6
91 3519 Henrik Holbech 166 23 7
92 186 Thomas Frahm 156 26 6
93 2883 Peter Kristensen 155 31 5
94 2142 Erik W. Pedersen 149 24 6
95 1541 Frank Lawcock 128 25 5
96 1894 Torben Wejs 113 28 4
97 1549 Thorkild Høj 99 24 4
98 1851 Bent Hansen 94 31 3
99 3681 Poul Stokholm 88 29 3
100 3867 Svend Drøhse 88 22 4
101 5343 Morten Vilhelm Skriver 85 28 3
102 5488 Henrik Jørgensen 84 28 3
103 5487 Allan Krøyer 79 26 3
104 5486 James Christensen 58 29 2
105 2911 Ib Langkjær 34 34 1
106 1311 Lars Knudsen 28 28 1
107 5708 Peter Sloth Kjærgaard 24 12 2
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 5 okt 1995 Mikkel Mikkelsen Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 28 sep 1939 Michael Kaltoft Vejle, Skoven/Sletten 39
torsdag 21 sep 505 Peter Worsøe Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 14 sep 1407 Henrik Fink Stidsen Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 7 sep 1270 Lars Bo Cæsius Vejle, Skoven/Sletten 45
torsdag 31 aug 1461 Brian Jensen Vejle, Parken/Skoven 42
torsdag 24 aug 5236 Jakob Just Bentsen Vejle, Sletten/Parken 41
lørdag 19 aug 2940 Lars Therkelsen Ry Golfklub, RY 18 hullers 41
torsdag 17 aug 444 Christian Taul Gyttegård, Gyttegård 37
torsdag 10 aug 1640 Henrik Mikkelsen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 3 aug 3062 Per Møller Vejle, Skoven/Sletten 39
torsdag 27 jul 3132 Ole Mathiasen Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 20 jul 1315 Kent Brejnholt Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 13 jul 4036 Jørn Bylling Andersen Vejle, Parken/Skoven 42
torsdag 6 jul 3495 Henning Mathiasen Vejle, Skoven/Sletten 41
torsdag 29 jun 1235 Jørgen Basse Vejle, Sletten/Parken 46
søndag 25 jun 1700 Keld Hindhede Gut Apeldör, Big9 (Blau+Gelb) 38
lørdag 24 jun 3129 Lars Pihl Gut Apeldör, Big Apple Gul 43
torsdag 22 jun 505 Peter Worsøe Vejle, Skoven/Sletten 42
torsdag 15 jun 2940 Lars Therkelsen Vejle, Parken/Skoven 43
torsdag 8 jun 2940 Lars Therkelsen Fredericia, Fredericia 44
torsdag 1 jun 4541 Hans Peter Munk-Andersen Vejle, Sletten/Parken 44
torsdag 25 maj 4541 Hans Peter Munk-Andersen Vejle, Skoven/Sletten 44
søndag 14 maj 1461 Brian Jensen Varde Golfklub, Tee 57 38
torsdag 11 maj 5236 Jakob Just Bentsen Vejle, Parken/Skoven 39
torsdag 4 maj 1235 Jørgen Basse Vejle, Sletten/Parken 44
torsdag 27 apr 422 John Christiansen Vejle, Skoven/Sletten 43
torsdag 20 apr 1939 Michael Kaltoft Vejle, Parken/Skoven 36
torsdag 13 apr 422 John Christiansen Vejle, Sletten/Parken 39
lørdag 18 mar 1113 Jesper Hansen Vejle, Sletten 23
torsdag 9 mar 428 Jakob Preuss Lars Vegas, Lars Vegas 37
onsdag 1 mar 230 Peter Leth Kjær Lars Vegas, Lars Vegas 34
torsdag 23 feb 230 Peter Leth Kjær Lars Vegas, Lars Vegas 37
torsdag 16 feb 3132 Ole Mathiasen Lars Vegas, Lars Vegas 42
torsdag 9 feb 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 41
torsdag 2 feb 3026 Jens Jørgensen Lars Vegas, Lars Vegas 34
torsdag 26 jan 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 41
torsdag 19 jan 3132 Ole Mathiasen Lars Vegas, Lars Vegas 39
torsdag 12 jan 1151 Arne Josefsen Lars Vegas, Lars Vegas 44
torsdag 5 jan 4036 Jørn Bylling Andersen Lars Vegas, Lars Vegas 44
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 428 Jakob Preuss 19 7
2 505 Peter Worsøe 19 8
3 1461 Brian Jensen 18 9
4 2489 Frede Søgaard 17 8
518 Anker Jakobsen 17 8
111 Palle mini Jensen 17 8
7 418 Niels Lysgaard-Madsen 17 9
1795 Michael Suhr 17 9
9 2672 Søren Priess Gade 16 8
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 16 8
3132 Ole Mathiasen 16 8
3495 Henning Mathiasen 16 8
13 1939 Michael Kaltoft 15 7
14 1869 Jan Fredsted 15 8
1235 Jørgen Basse 15 8
1113 Jesper Hansen 15 8
17 2993 Keld Clausen 14 6
18 4520 Kent Neupart Jacobsen 14 7
2628 Henrik Nygaard Jensen 14 7
20 1532 Alfred Korsgaard 14 8
1553 Kim Vinther 14 8
1701 Paul Sørensen 14 8
1270 Lars Bo Cæsius 14 8
1084 Frank L. Andersen 14 8
3129 Lars Pihl 14 8
2940 Lars Therkelsen 14 8
27 1698 Lars M. Hansen 13 6
28 720 Brian Pedersen 13 7
3062 Per Møller 13 7
30 1724 Lars Madsen 13 8
31 4541 Hans Peter Munk-Andersen 12 4
32 1661 Peter Larsen 12 5
33 1530 Mikael FPM Hansen 12 6
1293 Lars Christiansen 12 6
35 1151 Arne Josefsen 12 7
422 John Christiansen 12 7
1315 Kent Brejnholt 12 7
4125 Thomas Mikkelsen 12 7
2903 Jan Carlsen 12 7
40 5236 Jakob Just Bentsen 12 8
1154 Christian Hvarre 12 8
630 Claus Frandsen 12 8
43 1407 Henrik Fink Stidsen 11 5
44 1437 Svend Erik Skovhus 11 6
1596 Aage Johansen 11 6
4561 Max Jensen 11 6
47 1786 Torben Hviid 11 8
1700 Keld Hindhede 11 8
1217 Stig Brogård Andersen 11 8
50 932 Cliff Gandrup Hansen 10 3
51 925 John Poulsen 10 4
52 380 Jan Bertelsen 10 5
53 3026 Jens Jørgensen 10 6
54 2465 Paul Ruston 10 8
55 1640 Henrik Mikkelsen 9 6
764 Brian Madsen 9 6
1330 Jørgen Hansen 9 6
3638 Lars Kjeldsen 9 6
59 3191 Flemming Mørk 8 4
1307 Claus Møller Christensen 8 4
444 Christian Taul 8 4
1930 Stig Caspersen 8 4
63 278 Bjarne Grann 8 5
64 828 Bent Rotbøl 8 6
4036 Jørn Bylling Andersen 8 6
66 2990 Tommy Hansen 8 7
67 4407 Poul Erik Cæsius 8 8
68 1348 Erik Jørgensen 7 3
2142 Erik W. Pedersen 7 3
2883 Peter Kristensen 7 3
71 4348 Michael Rand 7 4
72 1837 Lars Frandsen 7 6
73 3727 Julian Nielsen 6 2
74 2386 Rene Kildsgaard 6 3
1644 Nikolaj Mikkelsen 6 3
76 230 Peter Leth Kjær 6 4
77 3385 Steen Petersen 6 6
78 284 Brian Danebod 5 3
79 542 Bjarne Petersen 5 4
80 3465 Danny Golan 4 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 4 2
82 2302 Hans Henrik Mathiasen 4 3
83 4947 Jesper Just 4 5
5619 Morten Bech 4 5
85 4316 Brian Hansen 4 6
86 5343 Morten Vilhelm Skriver 3 1
1311 Lars Knudsen 3 1
88 605 Ole Bisgaard 3 3
1445 Palle Pagh 3 3
90 3519 Henrik Holbech 3 4
91 1503 Jesper Thinggaard 2 1
1541 Frank Lawcock 2 1
1851 Bent Hansen 2 1
94 1995 Mikkel Mikkelsen 2 2
4462 Uffe Mikkelsen 2 2
96 850 Lars Melson 1 2
97 5708 Peter Sloth Kjærgaard 0 1
2911 Ib Langkjær 0 1
99 186 Thomas Frahm 0 0
1894 Torben Wejs 0 0
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 1113 Jesper Hansen 22 Jun, Skoven/Sletten Sletten 5 13
2 422 John Christiansen 27 Apr, Skoven/Sletten Skoven 4 15
3 3132 Ole Mathiasen 29 Jun, Sletten/Parken Sletten 6 63
4 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 25 May, Skoven/Sletten Skoven 7 70
5 1407 Henrik Fink Stidsen 27 Apr, Skoven/Sletten Sletten 2 75
6 186 Thomas Frahm 15 Jun, Parken/Skoven Skoven 7 81
7 230 Peter Leth Kjær 20 Apr, Parken/Skoven Parken 3 100
8 2386 Rene Kildsgaard 15 Jun, Parken/Skoven Parken 3 102
9 3026 Jens Jørgensen 6 Jul, Skoven/Sletten Sletten 2 106
10 4125 Thomas Mikkelsen 25 May, Skoven/Sletten Sletten 6 109
11 630 Claus Frandsen 29 Jun, Sletten/Parken Parken 3 119
12 1698 Lars M. Hansen 22 Jun, Skoven/Sletten Skoven 4 150
13 3495 Henning Mathiasen 6 Jul, Skoven/Sletten Skoven 7 180
14 505 Peter Worsøe 13 Jul, Parken/Skoven Skoven 4 209
15 1553 Kim Vinther 3 Aug, Skoven/Sletten Sletten 6 218
16 3191 Flemming Mørk 20 Apr, Parken/Skoven Skoven 7 222
17 3132 Ole Mathiasen 27 Jul, Parken/Skoven Skoven 7 250
18 3385 Steen Petersen 4 May, Sletten/Parken Parken 5 255
19 5236 Jakob Just Bentsen 13 Jul, Parken/Skoven Parken 8 302
20 2993 Keld Clausen 1 Jun, Sletten/Parken Sletten 5 303
21 630 Claus Frandsen 3 Aug, Skoven/Sletten Skoven 7 333
22 3465 Danny Golan 1 Jun, Sletten/Parken Parken 8 348
23 1700 Keld Hindhede 4 May, Sletten/Parken Sletten 6 362
24 542 Bjarne Petersen 27 Jul, Parken/Skoven Parken 8 430
Periode: 01 Nov, 2023 - 01 Apr, 2024 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
;