;

Ranglister

Periode: 22 Aug, 2022 - 18 Aug, 2023
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1154 A Christian Hvarre 46 3
2 418 A Niels Lysgaard-Madsen 45 2
3 2672 A Søren Priess Gade 41 3
4 2990 B Tommy Hansen 40 2
5 428 A Jakob Preuss 39 1
6 764 A Brian Madsen 38 1
7 1461 B Brian Jensen 37 1
8 1939 A Michael Kaltoft 36 0
9 2903 B Jan Carlsen 36 1
10 422 A John Christiansen 35 0
11 505 A Peter Worsøe 35 2
12 1700 A Keld Hindhede 34 0
13 720 A Brian Pedersen 32 1
14 4520 B Kent Neupart Jacobsen 31 0
15 1084 B Frank L. Andersen 30 0
2940 B Lars Therkelsen 30 0
17 1701 A Paul Sørensen 28 0
1795 A Michael Suhr 28 0
19 380 A Jan Bertelsen 28 1
20 1530 A Mikael FPM Hansen 27 0
3062 B Per Møller 27 0
22 111 A Palle mini Jensen 26 0
4407 B Poul Erik Cæsius 26 0
24 278 B Bjarne Grann 25 0
444 A Christian Taul 25 0
1113 A Jesper Hansen 25 0
2489 A Frede Søgaard 25 0
1553 A Kim Vinther 25 0
1596 B Aage Johansen 25 0
30 1869 A Jan Fredsted 24 0
518 B Anker Jakobsen 24 0
32 1151 B Arne Josefsen 23 0
1532 A Alfred Korsgaard 23 0
34 3129 A Lars Pihl 22 0
2993 B Keld Clausen 22 0
1235 B Jørgen Basse 22 0
37 3191 B Flemming Mørk 21 0
38 5236 A Jakob Just Bentsen 20 0
39 3385 B Steen Petersen 19 0
1661 A Peter Larsen 19 0
1837 B Lars Frandsen 19 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 19 0
43 1270 B Lars Bo Cæsius 18 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 18 0
1330 B Jørgen Hansen 18 0
1541 B Frank Lawcock 18 0
1786 A Torben Hviid 18 0
2386 A Rene Kildsgaard 18 0
4036 B Jørn Bylling Andersen 18 0
50 1407 A Henrik Fink Stidsen 17 0
51 1348 B Erik Jørgensen 16 0
630 A Claus Frandsen 16 0
53 828 B Bent Rotbøl 15 0
1315 A Kent Brejnholt 15 0
1217 B Stig Brogård Andersen 15 0
925 B John Poulsen 15 0
57 2302 B Hans Henrik Mathiasen 14 0
58 4125 A Thomas Mikkelsen 13 0
59 3132 A Ole Mathiasen 12 0
60 4316 B Brian Hansen 11 0
4348 A Michael Rand 11 0
3495 A Henning Mathiasen 11 0
63 850 A Lars Melson 10 0
64 2883 B Peter Kristensen 9 0
1640 B Henrik Mikkelsen 9 0
4947 B Jesper Just 9 0
67 2375 B Carsten Kjærgaard 8 0
605 B Ole Bisgaard 8 0
69 1698 A Lars M. Hansen 7 0
4541 B Hans Peter Munk-Andersen 7 0
4561 B Max Jensen 7 0
3638 B Lars Kjeldsen 7 0
73 3519 A Henrik Holbech 6 0
230 B Peter Leth Kjær 6 0
75 1720 B Lars Peter Andersen 5 0
3026 B Jens Jørgensen 5 0
5488 B Henrik Jørgensen 5 0
78 5619 B Morten Bech 4 0
5486 B James Christensen 4 0
80 5455 B Steen Bollerslev 3 0
2464 A Troels Clemmensen 3 0
1724 A Lars Madsen 3 0
1894 B Torben Wejs 3 0
284 A Brian Danebod 3 0
1322 B Keld Hertz Hansen 3 0
1445 B Palle Pagh 3 0
87 1311 B Lars Knudsen 2 0
1930 B Stig Caspersen 2 0
3465 B Danny Golan 2 0
3582 B Jørgen Roed Poulsen 2 0
3681 A Poul Stokholm 2 0
92 3867 B Svend Drøhse 1 0
4462 B Uffe Mikkelsen 1 0
1851 B Bent Hansen 1 0
1549 B Thorkild Høj 1 0
1307 A Claus Møller Christensen 1 0
186 A Thomas Frahm 1 0
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 2489 Frede Søgaard 71.0 1
1154 Christian Hvarre 71.0 1
3 1939 Michael Kaltoft 70.5 2
5236 Jakob Just Bentsen 70.5 2
3385 Steen Petersen 70.5 2
6 932 Cliff Gandrup Hansen 70.0 1
720 Brian Pedersen 70.0 2
8 1407 Henrik Fink Stidsen 69.0 1
1661 Peter Larsen 69.0 1
418 Niels Lysgaard-Madsen 69.0 2
1553 Kim Vinther 69.0 2
518 Anker Jakobsen 69.0 2
13 1113 Jesper Hansen 68.5 2
1700 Keld Hindhede 68.5 2
1084 Frank L. Andersen 68.5 2
16 1894 Torben Wejs 68.0 1
1701 Paul Sørensen 68.0 2
2990 Tommy Hansen 68.0 2
19 1596 Aage Johansen 67.5 2
20 828 Bent Rotbøl 67.0 1
3582 Jørgen Roed Poulsen 67.0 1
1330 Jørgen Hansen 67.0 1
1930 Stig Caspersen 67.0 1
444 Christian Taul 67.0 2
4407 Poul Erik Cæsius 67.0 2
278 Bjarne Grann 67.0 2
1640 Henrik Mikkelsen 67.0 2
1151 Arne Josefsen 67.0 2
29 925 John Poulsen 66.5 2
30 1795 Michael Suhr 66.0 1
1549 Thorkild Høj 66.0 1
3191 Flemming Mørk 66.0 1
2386 Rene Kildsgaard 66.0 2
505 Peter Worsøe 66.0 2
428 Jakob Preuss 66.0 2
1235 Jørgen Basse 66.0 2
1217 Stig Brogård Andersen 66.0 2
38 3681 Poul Stokholm 65.5 2
1348 Erik Jørgensen 65.5 2
40 186 Thomas Frahm 65.0 1
630 Claus Frandsen 65.0 1
4462 Uffe Mikkelsen 65.0 1
2672 Søren Priess Gade 65.0 2
3129 Lars Pihl 65.0 2
230 Peter Leth Kjær 65.0 2
46 4348 Michael Rand 64.5 2
47 380 Jan Bertelsen 64.0 1
1837 Lars Frandsen 64.0 1
4036 Jørn Bylling Andersen 64.0 1
1315 Kent Brejnholt 64.0 2
5486 James Christensen 64.0 2
1270 Lars Bo Cæsius 64.0 2
53 3495 Henning Mathiasen 63.5 2
3026 Jens Jørgensen 63.5 2
55 1698 Lars M. Hansen 63.0 1
3638 Lars Kjeldsen 63.0 1
4520 Kent Neupart Jacobsen 63.0 1
58 4125 Thomas Mikkelsen 62.5 2
3062 Per Møller 62.5 2
4316 Brian Hansen 62.5 2
2993 Keld Clausen 62.5 2
62 1995 Mikkel Mikkelsen 62.0 1
3465 Danny Golan 62.0 1
4561 Max Jensen 62.0 1
1724 Lars Madsen 62.0 2
66 605 Ole Bisgaard 61.5 2
1461 Brian Jensen 61.5 2
2628 Henrik Nygaard Jensen 61.5 2
69 1530 Mikael FPM Hansen 60.5 2
3727 Julian Nielsen 60.5 2
71 284 Brian Danebod 60.0 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 60.0 1
73 764 Brian Madsen 59.5 2
74 422 John Christiansen 59.0 1
1541 Frank Lawcock 59.0 1
3867 Svend Drøhse 59.0 1
2903 Jan Carlsen 59.0 2
78 5488 Henrik Jørgensen 58.5 2
4541 Hans Peter Munk-Andersen 58.5 2
80 1786 Torben Hviid 58.0 1
111 Palle mini Jensen 58.0 2
82 542 Bjarne Petersen 57.5 2
83 1437 Svend Erik Skovhus 56.5 2
5487 Allan Krøyer 56.5 2
85 1293 Lars Christiansen 56.0 1
2940 Lars Therkelsen 56.0 1
1532 Alfred Korsgaard 56.0 2
88 3519 Henrik Holbech 55.5 2
89 4947 Jesper Just 54.0 2
90 1869 Jan Fredsted 53.5 2
91 3132 Ole Mathiasen 53.0 1
92 1503 Jesper Thinggaard 50.0 1
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 505 Peter Worsøe 4 6
2 2993 Keld Clausen 3 4
3 380 Jan Bertelsen 3 5
4 1701 Paul Sørensen 3 6
4316 Brian Hansen 3 6
6 1154 Christian Hvarre 3 7
720 Brian Pedersen 3 7
8 1437 Svend Erik Skovhus 2 4
9 2386 Rene Kildsgaard 2 5
10 3062 Per Møller 2 6
764 Brian Madsen 2 6
12 1461 Brian Jensen 2 7
2672 Søren Priess Gade 2 7
14 828 Bent Rotbøl 1 3
15 422 John Christiansen 1 4
230 Peter Leth Kjær 1 4
3026 Jens Jørgensen 1 4
18 4125 Thomas Mikkelsen 1 5
1541 Frank Lawcock 1 5
630 Claus Frandsen 1 5
21 1315 Kent Brejnholt 1 6
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 1 6
1532 Alfred Korsgaard 1 6
1869 Jan Fredsted 1 6
111 Palle mini Jensen 1 6
1113 Jesper Hansen 1 6
27 1939 Michael Kaltoft 1 7
2940 Lars Therkelsen 1 7
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 2672 Søren Priess Gade 257 32 8
2 1530 Mikael FPM Hansen 252 31 8
3 1154 Christian Hvarre 242 30 8
4 720 Brian Pedersen 236 33 7
5 1700 Keld Hindhede 233 29 8
6 4520 Kent Neupart Jacobsen 232 29 8
7 1113 Jesper Hansen 230 32 7
8 1461 Brian Jensen 228 28 8
9 2940 Lars Therkelsen 222 27 8
10 1596 Aage Johansen 217 27 8
11 1701 Paul Sørensen 216 30 7
12 418 Niels Lysgaard-Madsen 213 35 6
13 4407 Poul Erik Cæsius 211 30 7
14 3062 Per Møller 206 29 7
15 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 203 29 7
16 764 Brian Madsen 200 33 6
17 505 Peter Worsøe 195 32 6
18 5236 Jakob Just Bentsen 194 32 6
19 1640 Henrik Mikkelsen 194 27 7
1939 Michael Kaltoft 194 27 7
21 1869 Jan Fredsted 193 27 7
22 278 Bjarne Grann 192 32 6
23 1315 Kent Brejnholt 192 27 7
24 1217 Stig Brogård Andersen 190 31 6
25 3129 Lars Pihl 189 27 7
26 2990 Tommy Hansen 188 31 6
27 1151 Arne Josefsen 187 26 7
28 444 Christian Taul 186 31 6
29 1795 Michael Suhr 185 30 6
30 518 Anker Jakobsen 184 30 6
31 1532 Alfred Korsgaard 182 26 7
32 428 Jakob Preuss 181 30 6
33 2903 Jan Carlsen 179 25 7
34 4316 Brian Hansen 178 25 7
35 111 Palle mini Jensen 177 29 6
36 1553 Kim Vinther 173 28 6
37 4036 Jørn Bylling Andersen 169 28 6
38 1724 Lars Madsen 163 23 7
39 380 Jan Bertelsen 162 32 5
1330 Jørgen Hansen 162 32 5
41 1270 Lars Bo Cæsius 161 26 6
42 1235 Jørgen Basse 160 32 5
2386 Rene Kildsgaard 160 32 5
44 925 John Poulsen 156 31 5
45 630 Claus Frandsen 155 31 5
46 3495 Henning Mathiasen 153 30 5
47 3385 Steen Petersen 149 29 5
4125 Thomas Mikkelsen 149 29 5
49 3132 Ole Mathiasen 148 29 5
50 4541 Hans Peter Munk-Andersen 143 28 5
51 1786 Torben Hviid 141 28 5
52 2628 Henrik Nygaard Jensen 139 23 6
53 3026 Jens Jørgensen 138 27 5
54 1348 Erik Jørgensen 136 34 4
55 1084 Frank L. Andersen 131 32 4
56 422 John Christiansen 128 32 4
57 1541 Frank Lawcock 128 25 5
58 230 Peter Leth Kjær 123 24 5
59 605 Ole Bisgaard 122 30 4
60 1661 Peter Larsen 121 30 4
4348 Michael Rand 121 30 4
62 3191 Flemming Mørk 117 29 4
63 1698 Lars M. Hansen 113 28 4
64 284 Brian Danebod 112 28 4
65 932 Cliff Gandrup Hansen 105 35 3
66 186 Thomas Frahm 103 25 4
67 3727 Julian Nielsen 102 25 4
68 1437 Svend Erik Skovhus 101 25 4
69 1549 Thorkild Høj 99 24 4
70 1837 Lars Frandsen 96 24 4
71 2489 Frede Søgaard 93 31 3
1407 Henrik Fink Stidsen 93 31 3
73 2993 Keld Clausen 89 22 4
74 3681 Poul Stokholm 88 29 3
75 3867 Svend Drøhse 88 22 4
76 5488 Henrik Jørgensen 84 28 3
77 828 Bent Rotbøl 83 27 3
78 4947 Jesper Just 82 20 4
79 1307 Claus Møller Christensen 81 27 3
80 3638 Lars Kjeldsen 80 20 4
81 5487 Allan Krøyer 79 26 3
2464 Troels Clemmensen 79 26 3
83 542 Bjarne Petersen 78 26 3
84 4462 Uffe Mikkelsen 76 25 3
85 3519 Henrik Holbech 69 23 3
86 3582 Jørgen Roed Poulsen 66 22 3
850 Lars Melson 66 22 3
88 2142 Erik W. Pedersen 64 21 3
89 1930 Stig Caspersen 60 30 2
90 1644 Nikolaj Mikkelsen 58 29 2
5486 James Christensen 58 29 2
92 3465 Danny Golan 55 27 2
93 2465 Paul Ruston 54 27 2
1995 Mikkel Mikkelsen 54 27 2
95 4561 Max Jensen 52 26 2
96 1293 Lars Christiansen 47 23 2
97 1503 Jesper Thinggaard 45 22 2
98 2883 Peter Kristensen 42 42 1
99 1894 Torben Wejs 34 34 1
5619 Morten Bech 34 34 1
101 2302 Hans Henrik Mathiasen 33 33 1
102 1851 Bent Hansen 29 29 1
103 1445 Palle Pagh 27 27 1
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 25 maj 2883 Peter Kristensen Vejle, Skoven/Sletten 42
søndag 14 maj 1461 Brian Jensen Varde Golfklub, Tee 57 38
torsdag 11 maj 5236 Jakob Just Bentsen Vejle, Parken/Skoven 39
torsdag 4 maj 1235 Jørgen Basse Vejle, Sletten/Parken 44
torsdag 27 apr 422 John Christiansen Vejle, Skoven/Sletten 43
torsdag 20 apr 1939 Michael Kaltoft Vejle, Parken/Skoven 36
torsdag 13 apr 422 John Christiansen Vejle, Sletten/Parken 39
lørdag 18 mar 1113 Jesper Hansen Vejle, Sletten 23
torsdag 9 mar 428 Jakob Preuss Lars Vegas, Lars Vegas 37
onsdag 1 mar 230 Peter Leth Kjær Lars Vegas, Lars Vegas 34
torsdag 23 feb 230 Peter Leth Kjær Lars Vegas, Lars Vegas 37
torsdag 16 feb 3132 Ole Mathiasen Lars Vegas, Lars Vegas 42
torsdag 9 feb 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 41
torsdag 2 feb 3026 Jens Jørgensen Lars Vegas, Lars Vegas 34
torsdag 26 jan 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 41
torsdag 19 jan 3132 Ole Mathiasen Lars Vegas, Lars Vegas 39
torsdag 12 jan 1151 Arne Josefsen Lars Vegas, Lars Vegas 44
torsdag 5 jan 4036 Jørn Bylling Andersen Lars Vegas, Lars Vegas 44
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 4520 Kent Neupart Jacobsen 8 2
2 932 Cliff Gandrup Hansen 7 2
3 1154 Christian Hvarre 5 2
1217 Stig Brogård Andersen 5 2
1461 Brian Jensen 5 2
1530 Mikael FPM Hansen 5 2
418 Niels Lysgaard-Madsen 5 2
505 Peter Worsøe 5 2
2386 Rene Kildsgaard 5 2
2940 Lars Therkelsen 5 2
3129 Lars Pihl 5 2
12 2489 Frede Søgaard 4 1
3727 Julian Nielsen 4 1
14 4036 Jørn Bylling Andersen 4 2
4541 Hans Peter Munk-Andersen 4 2
2672 Søren Priess Gade 4 2
3132 Ole Mathiasen 4 2
1553 Kim Vinther 4 2
1700 Keld Hindhede 4 2
1701 Paul Sørensen 4 2
1724 Lars Madsen 4 2
1869 Jan Fredsted 4 2
518 Anker Jakobsen 4 2
444 Christian Taul 4 2
111 Palle mini Jensen 4 2
1532 Alfred Korsgaard 4 2
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 4 2
1235 Jørgen Basse 4 2
1113 Jesper Hansen 4 2
1151 Arne Josefsen 4 2
31 1437 Svend Erik Skovhus 3 1
230 Peter Leth Kjær 3 1
428 Jakob Preuss 3 1
3191 Flemming Mørk 3 1
3465 Danny Golan 3 1
2883 Peter Kristensen 3 1
37 1315 Kent Brejnholt 3 2
1698 Lars M. Hansen 3 2
1596 Aage Johansen 3 2
278 Bjarne Grann 3 2
284 Brian Danebod 3 2
925 John Poulsen 3 2
605 Ole Bisgaard 3 2
630 Claus Frandsen 3 2
720 Brian Pedersen 3 2
1330 Jørgen Hansen 3 2
5236 Jakob Just Bentsen 3 2
4125 Thomas Mikkelsen 3 2
49 4348 Michael Rand 2 1
3638 Lars Kjeldsen 2 1
1348 Erik Jørgensen 2 1
1541 Frank Lawcock 2 1
1503 Jesper Thinggaard 2 1
1270 Lars Bo Cæsius 2 1
422 John Christiansen 2 1
1640 Henrik Mikkelsen 2 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 2 1
1786 Torben Hviid 2 1
2142 Erik W. Pedersen 2 1
1930 Stig Caspersen 2 1
2628 Henrik Nygaard Jensen 2 1
2465 Paul Ruston 2 1
3026 Jens Jørgensen 2 1
3062 Per Møller 2 1
65 3385 Steen Petersen 2 2
1939 Michael Kaltoft 2 2
380 Jan Bertelsen 2 2
828 Bent Rotbøl 2 2
69 764 Brian Madsen 1 1
1084 Frank L. Andersen 1 1
1445 Palle Pagh 1 1
1837 Lars Frandsen 1 1
1661 Peter Larsen 1 1
3495 Henning Mathiasen 1 1
2990 Tommy Hansen 1 1
5619 Morten Bech 1 1
77 4407 Poul Erik Cæsius 1 2
2903 Jan Carlsen 1 2
1795 Michael Suhr 1 2
80 1995 Mikkel Mikkelsen 0 1
3519 Henrik Holbech 0 1
542 Bjarne Petersen 0 1
83 4316 Brian Hansen 0 2
84 2993 Keld Clausen 0 0
Periode: 01 Jan, 2023 - 31 Dec, 2023
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 422 John Christiansen 27 Apr, Skoven/Sletten Skoven 4 15
2 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 25 May, Skoven/Sletten Skoven 7 70
3 1407 Henrik Fink Stidsen 27 Apr, Skoven/Sletten Sletten 2 75
4 230 Peter Leth Kjær 20 Apr, Parken/Skoven Parken 3 100
5 4125 Thomas Mikkelsen 25 May, Skoven/Sletten Sletten 6 109
6 3191 Flemming Mørk 20 Apr, Parken/Skoven Skoven 7 222
7 3385 Steen Petersen 4 May, Sletten/Parken Parken 5 255
8 1700 Keld Hindhede 4 May, Sletten/Parken Sletten 6 362
Periode: 01 Nov, 2022 - 01 Apr, 2023 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 2903 Jan Carlsen 193 38 5
3495 Henning Mathiasen 193 38 5
3 4036 Jørn Bylling Andersen 186 37 5
4 230 Peter Leth Kjær 185 37 5
5 1995 Mikkel Mikkelsen 183 36 5
6 1154 Christian Hvarre 182 36 5
1461 Brian Jensen 182 36 5
8 1151 Arne Josefsen 181 36 5
1640 Henrik Mikkelsen 181 36 5
10 3132 Ole Mathiasen 180 36 5
11 1532 Alfred Korsgaard 176 35 5
12 428 Jakob Preuss 175 35 5
13 1724 Lars Madsen 171 34 5
14 1795 Michael Suhr 170 34 5
3062 Per Møller 170 34 5
16 3026 Jens Jørgensen 167 33 5
17 2993 Keld Clausen 160 32 5
18 1530 Mikael FPM Hansen 155 31 5
19 1701 Paul Sørensen 91 30 3
20 1698 Lars M. Hansen 89 29 3
21 1644 Nikolaj Mikkelsen 69 34 2
22 2489 Frede Søgaard 65 32 2
23 1407 Henrik Fink Stidsen 61 30 2
24 2375 Carsten Kjærgaard 59 29 2
25 1700 Keld Hindhede 54 27 2
26 1270 Lars Bo Cæsius 47 47 1
27 1939 Michael Kaltoft 34 34 1
28 4407 Poul Erik Cæsius 26 26 1
29 3129 Lars Pihl 25 25 1
1322 Keld Hertz Hansen 25 25 1
;