;

Ranglister

Periode: 24 Aug, 2021 - 24 Aug, 2022
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 3129 B Lars Pihl 34 0
2 2993 B Keld Clausen 31 0
444 A Christian Taul 31 0
4 2672 A Søren Priess Gade(way) 30 0
5 1795 A Michael Suhr 25 0
6 230 B Peter Leth Kjær 24 0
4125 A Thomas Mikkelsen 24 0
8 1322 B Keld Hertz Hansen 23 0
9 1113 A Jesper Hansen 22 0
505 A Peter Worsøe 22 0
11 380 A Jan Bertelsen 21 0
1939 A Michael Kaltoft 21 0
13 1869 A Jan Fredsted 19 0
4407 B Poul Erik Brix Cæsius 19 0
15 2465 A Paul Ruston 18 0
1553 A Kim Vinther 18 0
1701 A Paul Sørensen 18 0
3385 B Steen Petersen 18 0
19 418 A Niels Lysgaard-Madsen 17 0
20 1084 B Frank L. Andersen 16 0
21 1270 B Lars Bo Cæsius 15 0
4348 A Michael Rand 15 0
23 2903 B Jan Carlsen 14 0
24 720 A Brian Pedersen 13 0
4561 B Max Jensen 13 0
26 4462 B Uffe Mikkelsen 12 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 12 0
1154 B Christian Hvarre 12 0
1596 B Aage Johansen 12 0
30 3465 B Danny Golan 11 0
3062 A Per Møller 11 0
1315 A Kent Brejnholt 11 0
1437 B Svend Erik Skovhus 11 0
34 3638 B Lars Kjeldsen 10 0
2998 B Svend Nicolaisen 10 0
1549 B Thorkild Høj 10 0
37 1330 B Jørgen Hansen 9 0
630 A Claus Frandsen 9 0
39 764 A Brian Madsen 8 0
1530 A Mikael FPM Hansen 8 0
2883 B Peter Kristensen 8 0
2386 A Rene Kildsgaard 8 0
43 1837 A Lars Frandsen 7 0
1661 A Peter Larsen 7 0
4036 B Jørn Bylling Andersen 7 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 7 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 7 0
111 A Palle mini Jensen 7 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 7 0
50 4541 B Hans Peter Munk-Andersen 6 0
2990 B Tommy Hansen 6 0
52 3026 B Jens Jørgensen 5 0
1720 B Lars Peter Andersen 5 0
1851 B Bent Hansen 5 0
1293 A Lars Christiansen 5 0
1151 B Arne Josefsen 5 0
1445 B Palle Pagh 5 0
58 935 B Jesper Maack 4 0
1930 B Stig Caspersen 4 0
3132 A Ole Mathiasen 4 0
4316 B Brian Hansen 4 0
62 4228 A Gert Haagensen Nielsen 3 0
3582 B Jørgen Poulsen 3 0
3867 B Svend Drøhse 3 0
2628 B Henrik Nygaard Jensen 3 0
1724 A Lars Madsen 3 0
518 B Anker Jakobsen 3 0
1235 B Jørgen Basse 3 0
1311 B Lars Knudsen 3 0
70 1541 B Frank Lawcock 2 0
542 B Bjarne Petersen 2 0
278 B Bjarne Grann 2 0
1700 A Keld Hindhede 2 0
1640 B Henrik Mikkelsen 2 0
3191 B Flemming Mørk 2 0
76 2940 B Lars Therkelsen 1 0
1786 A Torben Hviid 1 0
422 A John Christiansen 1 0
428 B Jakob Preuss 1 0
1532 A Alfred Korsgaard 1 0
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 5 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 2465 Paul Ruston 74.2 7
2 444 Christian Taul 75.6 7
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 75.6 8
4 505 Peter Worsøe 76.2 7
5 380 Jan Bertelsen 77.2 7
6 4125 Thomas Mikkelsen 77.4 8
7 720 Brian Pedersen 77.8 7
8 1701 Paul Sørensen 78.0 7
9 1939 Michael Kaltoft 79.2 7
10 630 Claus Frandsen 79.4 6
11 2672 Søren Priess Gade(way) 80.0 8
12 1113 Jesper Hansen 80.2 7
13 1700 Keld Hindhede 82.0 8
14 284 Brian Danebod 82.2 6
15 3132 Ole Mathiasen 82.2 7
16 1795 Michael Suhr 82.2 8
17 1698 Lars M. Hansen 82.6 8
18 2489 Frede Søgaard 83.4 7
19 764 Brian Madsen 84.0 7
20 1553 Kim Vinther 84.2 8
21 1786 Torben Hviid 84.4 6
22 422 John Christiansen 84.8 6
23 1644 Nikolaj Mikkelsen 85.6 5
24 3062 Per Møller 85.6 8
25 1724 Lars Madsen 85.8 7
26 1530 Mikael FPM Hansen 85.8 8
27 1661 Peter Larsen 86.8 6
28 1869 Jan Fredsted 87.4 5
29 278 Bjarne Grann 87.6 6
30 1437 Svend Erik Skovhus 88.2 6
31 3495 Henning Mathiasen 89.0 5
32 1293 Lars Christiansen 89.2 7
33 1532 Alfred Korsgaard 89.4 5
428 Jakob Preuss 89.4 5
35 111 Palle mini Jensen 90.0 6
2993 Keld Clausen 90.0 6
37 1322 Keld Hertz Hansen 91.0 7
38 230 Peter Leth Kjær 91.2 7
39 1154 Christian Hvarre 91.2 8
40 2990 Tommy Hansen 91.6 5
41 1270 Lars Bo Cæsius 92.4 7
42 4348 Michael Rand 93.0 7
43 1837 Lars Frandsen 93.2 5
44 2903 Jan Carlsen 93.4 8
45 3385 Steen Petersen 94.0 6
46 1330 Jørgen Hansen 94.8 6
47 1541 Frank Lawcock 95.4 5
48 1596 Aage Johansen 96.0 6
49 3638 Lars Kjeldsen 96.2 7
50 3026 Jens Jørgensen 96.4 6
51 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 96.4 7
52 3129 Lars Pihl 96.6 5
53 4407 Poul Erik Brix Cæsius 96.6 7
54 4561 Max Jensen 97.2 7
55 1851 Bent Hansen 97.4 5
56 1217 Stig Brogård Andersen 98.6 7
57 3465 Danny Golan 99.6 6
58 1235 Jørgen Basse 100.0 5
59 542 Bjarne Petersen 100.2 6
60 518 Anker Jakobsen 101.6 7
61 935 Jesper Maack 102.2 5
3191 Flemming Mørk 102.2 5
63 2628 Henrik Nygaard Jensen 102.8 6
64 1640 Henrik Mikkelsen 103.2 5
65 1720 Lars Peter Andersen 103.4 5
66 2940 Lars Therkelsen 105.0 7
67 4036 Jørn Bylling Andersen 108.2 6
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 5 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 3385 Steen Petersen 72.8 5
2 1315 Kent Brejnholt 72.0 6
3 1640 Henrik Mikkelsen 71.2 5
4 1113 Jesper Hansen 70.8 8
5 4561 Max Jensen 70.3 6
1270 Lars Bo Cæsius 70.3 7
505 Peter Worsøe 70.3 8
8 444 Christian Taul 70.0 7
9 1235 Jørgen Basse 69.8 5
10 3129 Lars Pihl 69.5 8
11 1084 Frank L. Andersen 69.4 5
12 2998 Svend Nicolaisen 69.3 6
13 3465 Danny Golan 69.2 5
2628 Henrik Nygaard Jensen 69.2 5
1698 Lars M. Hansen 69.2 6
16 4125 Thomas Mikkelsen 69.0 5
1869 Jan Fredsted 69.0 5
18 2883 Peter Kristensen 68.9 7
19 2672 Søren Priess Gade(way) 68.8 6
20 2903 Jan Carlsen 68.6 8
21 1553 Kim Vinther 68.3 7
1530 Mikael FPM Hansen 68.3 7
23 1330 Jørgen Hansen 68.2 5
24 380 Jan Bertelsen 68.1 8
25 1596 Aage Johansen 68.0 5
932 Cliff Gandrup Hansen 68.0 6
230 Peter Leth Kjær 68.0 7
28 935 Jesper Maack 67.5 6
1700 Keld Hindhede 67.5 8
30 1939 Michael Kaltoft 67.4 7
31 1322 Keld Hertz Hansen 67.3 7
32 4228 Gert Haagensen Nielsen 67.2 5
33 2465 Paul Ruston 67.1 8
34 1661 Peter Larsen 67.0 5
925 John Poulsen 67.0 5
418 Niels Lysgaard-Madsen 67.0 7
3062 Per Møller 67.0 8
38 720 Brian Pedersen 66.8 8
39 1549 Thorkild Høj 66.7 6
40 630 Claus Frandsen 66.6 7
41 1724 Lars Madsen 66.5 6
42 1437 Svend Erik Skovhus 66.4 5
4316 Brian Hansen 66.4 5
1701 Paul Sørensen 66.4 7
4407 Poul Erik Brix Cæsius 66.4 7
2489 Frede Søgaard 66.4 8
47 2386 Rene Kildsgaard 66.3 6
4348 Michael Rand 66.3 6
49 1293 Lars Christiansen 66.0 7
50 111 Palle mini Jensen 65.9 8
51 2940 Lars Therkelsen 65.8 6
52 2993 Keld Clausen 65.7 6
53 1151 Arne Josefsen 65.6 5
3132 Ole Mathiasen 65.6 7
55 1541 Frank Lawcock 65.5 6
518 Anker Jakobsen 65.5 6
1154 Christian Hvarre 65.5 8
58 1795 Michael Suhr 65.4 8
1532 Alfred Korsgaard 65.4 8
2990 Tommy Hansen 65.4 8
61 764 Brian Madsen 65.2 5
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 65.2 5
63 3638 Lars Kjeldsen 64.9 7
64 422 John Christiansen 64.7 6
65 1720 Lars Peter Andersen 64.4 5
66 4520 Kent Neupart Jacobsen 64.1 7
67 284 Brian Danebod 64.0 5
68 1217 Stig Brogård Andersen 63.6 8
69 1304 Cyril Kristensen 63.4 5
70 2375 Carsten Kjærgaard 63.2 5
71 1786 Torben Hviid 63.0 5
72 428 Jakob Preuss 62.8 6
73 4036 Jørn Bylling Andersen 62.4 5
74 542 Bjarne Petersen 61.9 7
75 3495 Henning Mathiasen 59.8 5
76 607 Søren Klerke 59.2 5
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 5 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 1113 Jesper Hansen 70.2 7
2 1700 Keld Hindhede 71.0 8
3 505 Peter Worsøe 71.4 7
4 720 Brian Pedersen 72.0 7
380 Jan Bertelsen 72.0 7
444 Christian Taul 72.0 7
7 1939 Michael Kaltoft 72.2 7
8 2993 Keld Clausen 72.4 6
9 3132 Ole Mathiasen 72.4 7
10 1795 Michael Suhr 72.4 8
418 Niels Lysgaard-Madsen 72.4 8
12 4125 Thomas Mikkelsen 72.6 8
13 278 Bjarne Grann 72.8 6
630 Claus Frandsen 72.8 6
15 230 Peter Leth Kjær 72.8 7
16 3062 Per Møller 73.0 8
17 1786 Torben Hviid 73.2 6
18 2489 Frede Søgaard 73.2 7
764 Brian Madsen 73.2 7
20 2672 Søren Priess Gade(way) 73.2 8
21 1437 Svend Erik Skovhus 73.4 6
22 1270 Lars Bo Cæsius 73.6 7
23 1553 Kim Vinther 73.6 8
24 2628 Henrik Nygaard Jensen 74.0 6
25 1322 Keld Hertz Hansen 74.0 7
26 428 Jakob Preuss 74.2 5
27 422 John Christiansen 74.2 6
28 1701 Paul Sørensen 74.2 7
29 2990 Tommy Hansen 74.6 5
1541 Frank Lawcock 74.6 5
31 1217 Stig Brogård Andersen 74.6 7
32 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 74.8 7
1724 Lars Madsen 74.8 7
2465 Paul Ruston 74.8 7
35 1596 Aage Johansen 75.0 6
36 1530 Mikael FPM Hansen 75.0 8
37 1532 Alfred Korsgaard 75.4 5
38 284 Brian Danebod 75.8 6
39 4561 Max Jensen 75.8 7
40 3495 Henning Mathiasen 76.0 5
1851 Bent Hansen 76.0 5
42 1154 Christian Hvarre 76.0 8
43 3026 Jens Jørgensen 76.2 6
4036 Jørn Bylling Andersen 76.2 6
45 1293 Lars Christiansen 76.2 7
46 1869 Jan Fredsted 76.6 5
47 1661 Peter Larsen 76.6 6
48 518 Anker Jakobsen 76.6 7
49 1698 Lars M. Hansen 76.8 8
50 3385 Steen Petersen 77.2 6
51 2903 Jan Carlsen 77.2 8
52 3465 Danny Golan 77.4 6
53 4348 Michael Rand 77.6 7
54 1330 Jørgen Hansen 77.8 6
55 1640 Henrik Mikkelsen 78.0 5
1644 Nikolaj Mikkelsen 78.0 5
1235 Jørgen Basse 78.0 5
58 2940 Lars Therkelsen 78.0 7
59 111 Palle mini Jensen 78.4 6
60 542 Bjarne Petersen 78.8 6
61 1837 Lars Frandsen 79.2 5
62 4407 Poul Erik Brix Cæsius 79.4 7
63 3129 Lars Pihl 79.6 5
64 3638 Lars Kjeldsen 79.8 7
65 935 Jesper Maack 81.0 5
1720 Lars Peter Andersen 81.0 5
67 3191 Flemming Mørk 85.2 5
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 5 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 505 Peter Worsøe 27.0 7
2 1701 Paul Sørensen 27.2 7
3 444 Christian Taul 27.6 7
4 1553 Kim Vinther 28.0 8
5 418 Niels Lysgaard-Madsen 28.2 8
6 630 Claus Frandsen 28.6 6
7 422 John Christiansen 28.8 6
8 284 Brian Danebod 29.0 6
720 Brian Pedersen 29.0 7
3132 Ole Mathiasen 29.0 7
11 3495 Henning Mathiasen 29.2 5
380 Jan Bertelsen 29.2 7
13 1837 Lars Frandsen 29.4 5
1698 Lars M. Hansen 29.4 8
15 1939 Michael Kaltoft 29.6 7
16 2628 Henrik Nygaard Jensen 29.8 6
1661 Peter Larsen 29.8 6
230 Peter Leth Kjær 29.8 7
19 1532 Alfred Korsgaard 30.0 5
20 111 Palle mini Jensen 30.2 6
1270 Lars Bo Cæsius 30.2 7
1217 Stig Brogård Andersen 30.2 7
23 2465 Paul Ruston 30.4 7
4125 Thomas Mikkelsen 30.4 8
1530 Mikael FPM Hansen 30.4 8
26 1786 Torben Hviid 30.6 6
1113 Jesper Hansen 30.6 7
28 428 Jakob Preuss 30.8 5
3062 Per Møller 30.8 8
30 2993 Keld Clausen 31.0 6
1700 Keld Hindhede 31.0 8
32 1869 Jan Fredsted 31.2 5
33 278 Bjarne Grann 31.4 6
34 1640 Henrik Mikkelsen 31.6 5
1293 Lars Christiansen 31.6 7
518 Anker Jakobsen 31.6 7
2489 Frede Søgaard 31.6 7
1724 Lars Madsen 31.6 7
1795 Michael Suhr 31.6 8
2672 Søren Priess Gade(way) 31.6 8
41 1851 Bent Hansen 31.8 5
3026 Jens Jørgensen 31.8 6
43 1437 Svend Erik Skovhus 32.2 6
44 1235 Jørgen Basse 32.4 5
2990 Tommy Hansen 32.4 5
3385 Steen Petersen 32.4 6
3465 Danny Golan 32.4 6
4348 Michael Rand 32.4 7
2940 Lars Therkelsen 32.4 7
764 Brian Madsen 32.4 7
51 935 Jesper Maack 32.6 5
1644 Nikolaj Mikkelsen 32.6 5
4407 Poul Erik Brix Cæsius 32.6 7
54 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 32.8 7
55 3129 Lars Pihl 33.0 5
1322 Keld Hertz Hansen 33.0 7
2903 Jan Carlsen 33.0 8
58 1720 Lars Peter Andersen 33.2 5
1596 Aage Johansen 33.2 6
542 Bjarne Petersen 33.2 6
4561 Max Jensen 33.2 7
62 1541 Frank Lawcock 33.4 5
1154 Christian Hvarre 33.4 8
64 1330 Jørgen Hansen 33.8 6
65 3638 Lars Kjeldsen 34.6 7
66 3191 Flemming Mørk 35.4 5
67 4036 Jørn Bylling Andersen 37.0 6
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 5 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 1701 Paul Sørensen 11 26
2 380 Jan Bertelsen 8 27
3 630 Claus Frandsen 7 24
4 1437 Svend Erik Skovhus 6 20
5 1530 Mikael FPM Hansen 6 25
6 720 Brian Pedersen 6 26
7 3495 Henning Mathiasen 5 20
8 1869 Jan Fredsted 5 23
9 1113 Jesper Hansen 5 25
10 418 Niels Lysgaard-Madsen 5 27
1795 Michael Suhr 5 27
12 1698 Lars M. Hansen 4 21
13 4125 Thomas Mikkelsen 4 22
14 3385 Steen Petersen 4 23
15 1154 Christian Hvarre 4 27
16 2386 Rene Kildsgaard 3 14
17 1661 Peter Larsen 3 16
284 Brian Danebod 3 16
19 428 Jakob Preuss 3 19
1235 Jørgen Basse 3 19
21 422 John Christiansen 3 20
22 1939 Michael Kaltoft 3 24
23 2990 Tommy Hansen 3 25
24 2672 Søren Priess Gade(way) 3 26
505 Peter Worsøe 3 26
26 2489 Frede Søgaard 3 27
27 1348 Erik Jørgensen 2 9
28 850 Lars Melson 2 12
29 1315 Kent Brejnholt 2 13
30 4316 Brian Hansen 2 16
31 2883 Peter Kristensen 2 17
1330 Jørgen Hansen 2 17
33 935 Jesper Maack 2 18
1640 Henrik Mikkelsen 2 18
35 542 Bjarne Petersen 2 21
36 1786 Torben Hviid 2 22
2993 Keld Clausen 2 22
38 764 Brian Madsen 2 24
1532 Alfred Korsgaard 2 24
40 3062 Per Møller 2 25
2465 Paul Ruston 2 25
42 3132 Ole Mathiasen 2 26
43 1553 Kim Vinther 2 27
44 1700 Keld Hindhede 2 29
45 130 Michael Bjerre 1 7
46 2583 Kenn Pontoppidan 1 8
47 1720 Lars Peter Andersen 1 12
828 Bent Rotbøl 1 12
49 1851 Bent Hansen 1 14
3026 Jens Jørgensen 1 14
51 4228 Gert Haagensen Nielsen 1 15
2998 Svend Nicolaisen 1 15
932 Cliff Gandrup Hansen 1 15
54 1304 Cyril Kristensen 1 16
3465 Danny Golan 1 16
56 3191 Flemming Mørk 1 17
925 John Poulsen 1 17
1541 Frank Lawcock 1 17
59 1084 Frank L. Andersen 1 18
278 Bjarne Grann 1 18
1837 Lars Frandsen 1 18
62 4348 Michael Rand 1 19
63 4520 Kent Neupart Jacobsen 1 23
4561 Max Jensen 1 23
65 444 Christian Taul 1 24
66 518 Anker Jakobsen 1 25
1217 Stig Brogård Andersen 1 25
1322 Keld Hertz Hansen 1 25
3638 Lars Kjeldsen 1 25
70 111 Palle mini Jensen 1 26
71 230 Peter Leth Kjær 1 27
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1700 Keld Hindhede 939 32 29
2 2903 Jan Carlsen 903 32 28
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 887 32 27
4 1113 Jesper Hansen 882 35 25
5 505 Peter Worsøe 881 33 26
6 380 Jan Bertelsen 876 32 27
7 1795 Michael Suhr 868 32 27
8 2489 Frede Søgaard 861 31 27
9 1270 Lars Bo Cæsius 859 33 26
10 230 Peter Leth Kjær 853 31 27
11 720 Brian Pedersen 841 32 26
12 1553 Kim Vinther 837 31 27
13 2672 Søren Priess Gade(way) 836 32 26
14 1154 Christian Hvarre 835 30 27
15 1939 Michael Kaltoft 812 33 24
16 1701 Paul Sørensen 811 31 26
17 3132 Ole Mathiasen 808 31 26
18 444 Christian Taul 793 33 24
19 111 Palle mini Jensen 790 30 26
20 3062 Per Møller 788 31 25
21 1869 Jan Fredsted 786 34 23
22 2990 Tommy Hansen 786 31 25
2465 Paul Ruston 786 31 25
24 1322 Keld Hertz Hansen 785 31 25
25 630 Claus Frandsen 779 32 24
26 1530 Mikael FPM Hansen 775 31 25
27 764 Brian Madsen 759 31 24
28 1217 Stig Brogård Andersen 759 30 25
29 3129 Lars Pihl 757 32 23
30 1532 Alfred Korsgaard 757 31 24
31 518 Anker Jakobsen 741 29 25
32 3385 Steen Petersen 732 31 23
33 4561 Max Jensen 723 31 23
34 1596 Aage Johansen 719 31 23
35 2993 Keld Clausen 718 32 22
36 4125 Thomas Mikkelsen 709 32 22
37 1786 Torben Hviid 700 31 22
38 1293 Lars Christiansen 698 30 23
39 2940 Lars Therkelsen 690 27 25
40 3638 Lars Kjeldsen 686 27 25
41 4520 Kent Neupart Jacobsen 672 29 23
42 1724 Lars Madsen 668 30 22
43 1698 Lars M. Hansen 650 30 21
44 4407 Poul Erik Brix Cæsius 646 30 21
45 1437 Svend Erik Skovhus 645 32 20
46 1235 Jørgen Basse 631 33 19
47 422 John Christiansen 622 31 20
48 2628 Henrik Nygaard Jensen 607 30 20
49 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 605 30 20
50 278 Bjarne Grann 585 32 18
51 1084 Frank L. Andersen 584 32 18
52 542 Bjarne Petersen 584 27 21
53 1640 Henrik Mikkelsen 583 32 18
54 1837 Lars Frandsen 581 32 18
55 428 Jakob Preuss 572 30 19
56 3495 Henning Mathiasen 570 28 20
57 935 Jesper Maack 566 31 18
58 4348 Michael Rand 565 29 19
59 925 John Poulsen 557 32 17
60 2883 Peter Kristensen 555 32 17
61 1541 Frank Lawcock 534 31 17
62 4036 Jørn Bylling Andersen 518 28 18
63 1330 Jørgen Hansen 516 30 17
64 1661 Peter Larsen 504 31 16
65 2375 Carsten Kjærgaard 500 31 16
66 4316 Brian Hansen 499 31 16
284 Brian Danebod 499 31 16
68 1151 Arne Josefsen 495 29 17
69 4228 Gert Haagensen Nielsen 488 32 15
70 3465 Danny Golan 484 30 16
71 932 Cliff Gandrup Hansen 483 32 15
72 2998 Svend Nicolaisen 477 31 15
73 1304 Cyril Kristensen 469 29 16
74 3191 Flemming Mørk 446 26 17
75 2386 Rene Kildsgaard 439 31 14
76 1315 Kent Brejnholt 436 33 13
77 1851 Bent Hansen 414 29 14
78 3026 Jens Jørgensen 390 27 14
79 828 Bent Rotbøl 377 31 12
80 850 Lars Melson 370 30 12
81 1407 Henrik Fink Stidsen 362 32 11
82 607 Søren Klerke 362 25 14
83 1311 Lars Knudsen 353 29 12
84 1720 Lars Peter Andersen 347 28 12
85 1549 Thorkild Høj 341 31 11
86 4541 Hans Peter Munk-Andersen 292 29 10
87 3582 Jørgen Poulsen 276 30 9
88 1644 Nikolaj Mikkelsen 261 32 8
89 1348 Erik Jørgensen 259 28 9
90 1503 Jesper Thinggaard 258 28 9
91 3867 Svend Drøhse 225 25 9
92 4462 Uffe Mikkelsen 223 31 7
93 4947 Jesper Just 205 25 8
94 130 Michael Bjerre 188 26 7
95 2583 Kenn Pontoppidan 183 22 8
96 1995 Mikkel Mikkelsen 180 36 5
97 4814 Henrik Arens 168 28 6
98 1930 Stig Caspersen 164 32 5
99 1107 Frank Rosenquist 125 31 4
100 2911 Ib Langkjær 112 28 4
101 1445 Palle Pagh 104 34 3
102 605 Ole Bisgaard 91 30 3
103 2142 Erik W. Pedersen 88 29 3
104 391 Lars Klerke 78 26 3
105 4315 Francois Marlier 58 29 2
106 1370 Ole Pagh 31 31 1
107 4637 Andreas H. Klostergaard 29 29 1
108 1750 Allan Iversen 28 28 1
109 2009 Brian Aslak Sørensen 27 27 1
110 4476 Henrik Rasmussen 26 26 1
3039 Palle Hvid Jensen 26 26 1
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
onsdag 1 dec 3026 Jens Jørgensen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 24 nov 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 34
onsdag 17 nov 428 Jakob Preuss Lars Vegas, Lars Vegas 40
onsdag 10 nov 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 42
onsdag 3 nov 1640 Henrik Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 43
torsdag 7 okt 2672 Søren Priess Gade(way) Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 30 sep 3129 Lars Pihl Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 23 sep 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 37
torsdag 16 sep 2993 Keld Clausen Vejle, Sletten/Parken 44
lørdag 11 sep 1322 Keld Hertz Hansen Odense, Holluf Park 39
torsdag 9 sep 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Parken/Skoven 38
torsdag 2 sep 1315 Kent Brejnholt Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 26 aug 4561 Max Jensen Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 19 aug 1786 Torben Hviid Vejle, Parken/Skoven 37
torsdag 12 aug 3062 Per Møller Vejle, Parken/Skoven 40
torsdag 5 aug 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Sletten/Parken 43
torsdag 29 jul 2628 Henrik Nygaard Jensen Vejle, Skoven/Sletten 42
torsdag 22 jul 1113 Jesper Hansen Vejle, Parken/Skoven 41
torsdag 15 jul 925 John Poulsen Vejle, Parken/Skoven 44
torsdag 8 jul 111 Palle mini Jensen Vejle, Skoven/Sletten 40
torsdag 1 jul 1700 Keld Hindhede Vejle, Parken/Skoven 40
søndag 27 jun 1235 Jørgen Basse Sindal Golf Klub, Sindal Golf Klub 40
lørdag 26 jun 1837 Lars Frandsen Hvide Klit, Hvide Klit 44
torsdag 24 jun 828 Bent Rotbøl Vejle, Sletten/Parken 45
torsdag 17 jun 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 10 jun 1553 Kim Vinther Vejle, Skoven/Sletten 41
torsdag 3 jun 1701 Paul Sørensen Gyttegård, Gyttegård 43
torsdag 20 maj 278 Bjarne Grann Vejle, Sletten/Parken 39
lørdag 15 maj 1113 Jesper Hansen Brande, Brande Tee 57 42
torsdag 6 maj 630 Claus Frandsen Fredericia, Fredericia 39
torsdag 29 apr 230 Peter Leth Kjær Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 22 apr 3062 Per Møller Vejle, Parken/Skoven 39
torsdag 15 apr 932 Cliff Gandrup Hansen Vejle, Sletten/Parken 44
torsdag 8 apr 3465 Danny Golan Vejle, Trio 39
torsdag 25 mar 2883 Peter Kristensen Vejle, Trio 39
lørdag 20 mar 4228 Gert Haagensen Nielsen Vejle, Trio 40
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 1270 Lars Bo Cæsius 21 9
2 720 Brian Pedersen 19 10
3 3062 Per Møller 18 8
4 418 Niels Lysgaard-Madsen 18 9
5 2990 Tommy Hansen 18 10
6 1640 Henrik Mikkelsen 17 6
7 1869 Jan Fredsted 17 8
2489 Frede Søgaard 17 8
2940 Lars Therkelsen 17 8
10 1939 Michael Kaltoft 17 9
11 505 Peter Worsøe 16 8
2672 Søren Priess Gade(way) 16 8
3495 Henning Mathiasen 16 8
4316 Brian Hansen 16 8
4407 Poul Erik Brix Cæsius 16 8
16 4561 Max Jensen 16 9
1293 Lars Christiansen 16 9
1217 Stig Brogård Andersen 16 9
1553 Kim Vinther 16 9
20 1700 Keld Hindhede 16 10
21 1532 Alfred Korsgaard 15 7
2993 Keld Clausen 15 7
23 2998 Svend Nicolaisen 15 8
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 15 8
1322 Keld Hertz Hansen 15 8
444 Christian Taul 15 8
27 518 Anker Jakobsen 15 9
1154 Christian Hvarre 15 9
1724 Lars Madsen 15 9
2883 Peter Kristensen 15 9
31 828 Bent Rotbøl 14 6
32 1315 Kent Brejnholt 14 7
4125 Thomas Mikkelsen 14 7
34 4348 Michael Rand 14 8
3638 Lars Kjeldsen 14 8
1698 Lars M. Hansen 14 8
630 Claus Frandsen 14 8
1151 Arne Josefsen 14 8
39 111 Palle mini Jensen 14 10
40 380 Jan Bertelsen 13 7
3132 Ole Mathiasen 13 7
42 932 Cliff Gandrup Hansen 13 8
1786 Torben Hviid 13 8
1530 Mikael FPM Hansen 13 8
45 230 Peter Leth Kjær 13 9
46 1795 Michael Suhr 13 10
47 3191 Flemming Mørk 12 6
4520 Kent Neupart Jacobsen 12 6
49 3385 Steen Petersen 12 7
4228 Gert Haagensen Nielsen 12 7
1701 Paul Sørensen 12 7
52 1661 Peter Larsen 12 8
1330 Jørgen Hansen 12 8
3129 Lars Pihl 12 8
55 2903 Jan Carlsen 12 9
56 2465 Paul Ruston 12 10
57 278 Bjarne Grann 11 5
58 2386 Rene Kildsgaard 11 6
59 925 John Poulsen 11 7
60 422 John Christiansen 11 8
542 Bjarne Petersen 11 8
62 1113 Jesper Hansen 11 9
63 607 Søren Klerke 10 5
284 Brian Danebod 10 5
1596 Aage Johansen 10 5
66 1235 Jørgen Basse 10 6
67 2628 Henrik Nygaard Jensen 10 7
68 1837 Lars Frandsen 9 4
69 428 Jakob Preuss 9 6
70 1549 Thorkild Høj 9 7
71 1930 Stig Caspersen 8 3
4541 Hans Peter Munk-Andersen 8 3
73 3582 Jørgen Poulsen 8 4
74 3465 Danny Golan 8 5
935 Jesper Maack 8 5
76 1084 Frank L. Andersen 8 6
1720 Lars Peter Andersen 8 6
1541 Frank Lawcock 8 6
79 1437 Svend Erik Skovhus 8 7
764 Brian Madsen 8 7
4036 Jørn Bylling Andersen 8 7
82 4462 Uffe Mikkelsen 7 4
4947 Jesper Just 7 4
1407 Henrik Fink Stidsen 7 4
85 1851 Bent Hansen 7 6
1304 Cyril Kristensen 7 6
87 850 Lars Melson 6 3
88 1503 Jesper Thinggaard 6 4
89 1644 Nikolaj Mikkelsen 5 2
3867 Svend Drøhse 5 2
2142 Erik W. Pedersen 5 2
92 1348 Erik Jørgensen 5 3
93 2375 Carsten Kjærgaard 4 3
94 2583 Kenn Pontoppidan 4 5
95 3039 Palle Hvid Jensen 3 1
96 1445 Palle Pagh 3 2
97 130 Michael Bjerre 3 3
98 3026 Jens Jørgensen 3 6
99 391 Lars Klerke 2 1
605 Ole Bisgaard 2 1
1370 Ole Pagh 2 1
102 4814 Henrik Arens 2 2
103 1311 Lars Knudsen 2 3
104 1750 Allan Iversen 1 1
105 2911 Ib Langkjær 1 2
106 4315 Francois Marlier 0 0
4637 Andreas H. Klostergaard 0 0
4476 Henrik Rasmussen 0 0
1995 Mikkel Mikkelsen 0 0
2009 Brian Aslak Sørensen 0 0
1107 Frank Rosenquist 0 0
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 720 Brian Pedersen 15 Apr, Sletten/Parken Sletten 2 50
2 130 Michael Bjerre 12 Aug, Parken/Skoven Skoven 4 64
3 3495 Henning Mathiasen 19 Aug, Parken/Skoven Parken 3 78
4 1786 Torben Hviid 19 Aug, Parken/Skoven Skoven 7 98
5 422 John Christiansen 1 Jul, Parken/Skoven Parken 3 112
6 418 Niels Lysgaard-Madsen 8 Apr, Trio Trio 6 118
7 422 John Christiansen 15 Apr, Sletten/Parken Parken 3 120
8 1644 Nikolaj Mikkelsen 25 Mar, Trio Trio 17 145
9 1640 Henrik Mikkelsen 8 Jul, Skoven/Sletten Sletten 2 148
10 1701 Paul Sørensen 26 Aug, Sletten/Parken Sletten 5 158
11 828 Bent Rotbøl 22 Jul, Parken/Skoven Parken 8 159
12 1553 Kim Vinther 27 Jun, Sindal Golf Klub Hul 16 160
13 4520 Kent Neupart Jacobsen 1 Jul, Parken/Skoven Skoven 4 162
2672 Søren Priess Gade(way) 26 Aug, Sletten/Parken Parken 3 162
15 607 Søren Klerke 29 Apr, Sletten/Parken Parken 3 168
16 284 Brian Danebod 30 Sep, Sletten/Parken Sletten 6 186
17 1549 Thorkild Høj 10 Jun, Skoven/Sletten Skoven 7 190
18 1795 Michael Suhr 24 Jun, Sletten/Parken Sletten 5 195
19 1315 Kent Brejnholt 26 Jun, Hvide Klit Hul 4 203
20 3132 Ole Mathiasen 29 Apr, Sletten/Parken Sletten 6 205
21 2998 Svend Nicolaisen 15 Jul, Parken/Skoven Skoven 7 208
22 932 Cliff Gandrup Hansen 20 May, Sletten/Parken Sletten 2 209
23 2489 Frede Søgaard 8 Jul, Skoven/Sletten Skoven 4 210
24 1154 Christian Hvarre 6 May, Fredericia Hul 12 Fredericia 211
25 230 Peter Leth Kjær 22 Apr, Parken/Skoven Parken 8 230
26 3132 Ole Mathiasen 19 Aug, Parken/Skoven Skoven 4 232
27 764 Brian Madsen 22 Apr, Parken/Skoven Skoven 7 240
28 1644 Nikolaj Mikkelsen 17 Jun, Sletten/Parken Slette 6 260
1995 Mikkel Mikkelsen 27 Jun, Sindal Golf Klub Hul 8 260
30 1698 Lars M. Hansen 20 May, Sletten/Parken Parken 8 262
31 3132 Ole Mathiasen 12 Aug, Parken/Skoven Parken 3 263
32 4125 Thomas Mikkelsen 19 Aug, Parken/Skoven Parken 8 269
1154 Christian Hvarre 5 Aug, Sletten/Parken Sletten 2 269
1701 Paul Sørensen 11 Sep, Holluf Park Odense Hul 15 269
35 428 Jakob Preuss 20 Mar, Trio Trio 2 270
36 1293 Lars Christiansen 7 Oct, Sletten/Parken Parken 8 274
37 764 Brian Madsen 16 Sep, Sletten/Parken Parken 3 277
38 935 Jesper Maack 26 Jun, Hvide Klit Hul 13 282
39 1869 Jan Fredsted 23 Sep, Sletten/Parken Sletten 5 288
40 630 Claus Frandsen 17 Jun, Sletten/Parken Parken 3 293
41 1701 Paul Sørensen 1 Jul, Parken/Skoven Parken 8 308
42 1939 Michael Kaltoft 15 Jul, Parken/Skoven Parken 3 327
1532 Alfred Korsgaard 16 Sep, Sletten/Parken Sletten 6 327
44 2465 Paul Ruston 20 Mar, Trio Trio 16 340
45 3465 Danny Golan 30 Sep, Sletten/Parken Parken 3 354
46 764 Brian Madsen 29 Jul, Skoven/Sletten Skoven 7 374
47 1795 Michael Suhr 26 Aug, Sletten/Parken Parken 5 381
48 2583 Kenn Pontoppidan 22 Jul, Parken/Skoven Skoven 4 404
49 4561 Max Jensen 7 Oct, Sletten/Parken Sletten 5 417
50 1701 Paul Sørensen 9 Sep, Parken/Skoven skoven 4 427
51 1795 Michael Suhr 9 Sep, Parken/Skoven 430 430
52 1293 Lars Christiansen 23 Sep, Sletten/Parken Parken 8 450
53 1549 Thorkild Høj 10 Jun, Skoven/Sletten Sletten 5 478
54 935 Jesper Maack 5 Aug, Sletten/Parken Parken 8 498
55 418 Niels Lysgaard-Madsen 11 Sep, Holluf Park Odense Hul 9 554
56 1869 Jan Fredsted 9 Sep, Parken/Skoven Parken 3 562
57 2993 Keld Clausen 8 Apr, Trio Trio 14 580
58 380 Jan Bertelsen 8 Apr, Trio Trio 3 589
59 1661 Peter Larsen 25 Mar, Trio Trio 12 590
60 1700 Keld Hindhede 29 Jul, Skoven/Sletten Sletten 5 795
1700 Keld Hindhede 29 Jul, Skoven/Sletten Sletten 5 795
62 1154 Christian Hvarre 15 May, Brande Tee 57 Hul 3 1000
1869 Jan Fredsted 15 May, Brande Tee 57 Hul 9 1000
1837 Lars Frandsen 15 May, Brande Tee 57 Hul 13 1000
1869 Jan Fredsted 15 May, Brande Tee 57 Hul 18 1000
Periode: 01 Nov, 2021 - 01 Apr, 2022 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1640 Henrik Mikkelsen 187 37 5
2 2903 Jan Carlsen 179 35 5
3 2993 Keld Clausen 147 29 5
4 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 141 35 4
5 230 Peter Leth Kjær 133 33 4
6 3062 Per Møller 127 31 4
7 428 Jakob Preuss 121 40 3
8 3026 Jens Jørgensen 113 37 3
9 1700 Keld Hindhede 105 35 3
10 1270 Lars Bo Cæsius 102 34 3
11 4125 Thomas Mikkelsen 100 33 3
12 1151 Arne Josefsen 93 31 3
13 1113 Jesper Hansen 87 29 3
14 1724 Lars Madsen 75 37 2
15 1698 Lars M. Hansen 74 37 2
16 1661 Peter Larsen 63 31 2
17 3385 Steen Petersen 60 30 2
18 1939 Michael Kaltoft 56 28 2
19 1644 Nikolaj Mikkelsen 44 44 1
20 1795 Michael Suhr 37 37 1
21 1530 Mikael FPM Hansen 35 35 1
22 4348 Michael Rand 33 33 1
23 2672 Søren Priess Gade(way) 32 32 1
24 4407 Poul Erik Brix Cæsius 31 31 1
1995 Mikkel Mikkelsen 31 31 1
26 4462 Uffe Mikkelsen 23 23 1
;